Projekty riešené cez APVV

 

Číslo projektu: APVV-15-0489

Názov projektu APVV:  Analýza sucha viackriteriálnymi metódami štatistiky a data miningu  z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajine

Plánovaná doba riešenia: Začiatok: 01.07.2016                Koniec: 30.06.2020

Koordinačné pracovisko: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spoluriešiteľské pracovisko: NPPC – VÚA Michalovce  a VÚPOP Bratislava

Top