Terénne poradenstvo

  •  konkrétne riešenia vzniknutých problémov na porastoch obilnín, olejnín, kukurici
  • diagnostika výskytu patogénov poľných plodín a návrh ochrany (diagnostika škodlivého činiteľa alebo abiotických stresových faktorov, odporúčanie pesticídnej ochrany, prípadne výživových doplnkov)
  • poradenstvo v oblasti ochrany a hodnotenia biodiverzity genetických zdrojov rastlín
  • poradenstvo v oblasti osevných postupov (vplyv osevných postupov na fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy, na pôdnu mikrobiálnu diverzitu a na aktuálnu zaburinenosť poľných plodín, vzťahy medzi osevnými postupmi a kvalitou zrna obilnín)
  • zakladanie porastov, výživa a ochrana rastlín proti burinám a škodcom 
  • poradenstvo pri pestovaní poľných plodín (pšenica letná f. ozimná, jačmeň siaty jarný, kukurica siata, kapusta repková pravá f. ozimná, slnečnica ročná, repa cukrová, zemiaky, ovos siaty, hrach siaty, sója fazuľová, tritikale), liečivých rastlín, špeciálnych a energetických plodín
  • poradenstvo pri pestovaní GMO (kukurica, cukrová repa)
  • odrodová agrotechnika vybraných plodín
  • poradenstvo v oblasti rôznych spôsobov zakladania porastov
  • pôdoochranné pestovateľské technológie
Top