Knižnica NPPC-VÚRV Piešťany

KNIŽNICA VÝSKUMNÉHO ÚSTAVU RASTLINNEJ VÝROBY PIEŠŤANY

Knižnica VÚRV Piešťany je špecializovanou poľnohospodárskou knižnicou najmä pre interných zamestnancov ústavu, ktorým  poskytuje knižnično-informačné služby a eviduje ich publikačnú činnosť a ohlasy. Knižný fond knižnice je spracovaný elektronicky a tvorí bázu, ktorá je súčasťou integrovaného informačného systému rezortu pôdohospodárstva  AGROKATALÓG. Knižnica buduje aj ďalšie vlastné bázy dát, z ktorých najväčšie sú báza vybraných článkov z časopisov a zborníkov UŽI a bázy publikačnej činnosti a ohlasov EPC. Pre pracovníkov VÚRV je zabezpečený inštitucionálny prístup k licencovaným on-line databázam SpringerLINK, EBSCO a CAB e-books, ako aj dočasný prístup k iným významným databázam vďaka projektu NISPEZ i vlastným projektom z  OPVaV.

V rámci medzinárodnej výmeny publikácií knižnica spolupracuje so slovenskými i zahraničnými informačnými strediskami a knižnicami. Odbornej verejnosti a študentom poskytuje na vyžiadanie najmä rešerše z vlastných fondov, konzultácie, príp. výpožičky prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.

Kontakt na knižnicu NPPC - VÚRV Piešťany:

PhDr. Ľubica Sedlárová
lubica.sedlarova@nppc.sk

Top