Užitočné linky

I. PRACOVISKÁ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

 

A. ŠĽACHTITEĽSKÉ PRACOVISKÁ V SR

1. HORDEUM s.r.o. Sládkovičovo (HORDEUM Ltd.. Sládkovičovo) - www.hordeum.sk

2. PLANTEX s.r.o. Veselé - (PLANTEX Ltd. Veselé) - www.plantex.sk

3. WOOD s.r.o. Radošina (WOOD Ltd. Radošina) - www.wood-nitra.sk

4. ZELSEED s.r.o. Horná Potôň (ZELSEED Ltd. Horná Potôň) - www.zelseed.sk

 

B. VÝSKUMNÉ PRACOVISKÁ SR

1. Botanický ústav SAV (Institute of Botany of Slovak Academy of Sciences) - www.ibot.sav.sk

2. Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra (Animal Production Research Centre Nitra) - www.cvzv.sk

3. Chemický ústav SAV (Institute of Chemistry of SAS) - www.chem.sav.sk

4. Národné lesnícke centrum Zvolen (National Forest Centre Zvolen) - www.nlcsk.org

5. Selekt, Výskumný a šľachtiteľský ústav, a.s. Bučany (Selekt, Research and Breeding Institute, joint stock company) - www.selekt.sk

6. Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 Rovinka - www.sktc-106.sk

7. Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV (Institute of Plant Genetics and Biotechnology of  Slovak Academy of Sciences) - www.pribina.savba.sk/ugbr/sk/index.htm

8. Ústav hydrológie SAV (Institute of Hydrology of SAS) - www.ih.sav.sk

9. Ústav molekulárnej biológie SAV (Institute of Molecular Biology of SAS) - http://imb.savba.sk

10. Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV (Institute of Molecular Physiology and Genetics of SAS) - www.umfg.sav.sk

11. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (The Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava) - www.uksup.sk

12. Virorogický ústav SAV (Institute of Virology of SAS) - www.virology.sav.sk

13. VŠÚZ - Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky a.s. Veľká Lomnica (Potato Research and Breeding Institute, joint stock companyVeľká Lomnica) - www.vsuz.sk

14. Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava (The Research Institute of Agricultural and Food Economics Bratislava) - www.vuepp.sk

15. Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a.s. Bojnice (Research  Institute of Fruit and Decorative Trees, joint stock company Bojnice) - www.vuood.sk

16. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava (Soil Science and Conservation Research Institute Bratislava) - www.vupop.sk

17. Výskumný ústav potravinársky Bratislava (Food Research Institute in Bratislava) - www.vup.sk

18. Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava (Water Research Institute Bratislava) - www.vuvh.sk

19. Zeainvent Trnava, s.r.o. (Zeainvent Trnava Ltd.) - www.zeainvent.sk

 

 C. MINISTERSTVÁ SR A AGENTÚRY SPOJENÉ S VÝSKUMOM

1. Agentúra na podporu výskumu a vývoja (Slovak Research and Development Agency) - www.apvv.sk

2. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ (Agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic>for the Structural Funds of the EU) - www.asfeu.sk  

3. Ministerstvo pôdohospodárstva SR (Ministry of Agriculture of the Slovak Republic) - www.land.gov.sk

4. Ministerstvo školstva SR (Ministry of Education of the Slovak Republic) - www.minedu.sk

5. Národná sieť rozvoja vidieka SR (National Network for Rural Development) - www.nsrv.sk

6. Pôdohospodárska platobná agentúra (Agricultural Paying Agency) - www.apa.sk

7. Slovenská agentúra životného prostredia (Slovak Environmental Agency) - www.sazp.sk

 

 D. ŠKOLY A UNIVERZITY

1. Prešovská univerzita v Prešove (University of Prešov in Prešov) - www.unipo.sk

2. Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra (Slovak University of Agriculture in Nitra) - www.uniag.sk

3. Slovenská technická univerzita v Bratislave (Slovak University of Technology in Bratislava) - www.stuba.sk

4. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (Slovak Medical University in Bratislava) - www.szu.sk

5. Technická univerzita vo Zvolene (Technical University in Zvolen) - www.tuzvo.sk

6. Trnavská univerzita v Trnave (Trnava University in Trnava) - www.truni.sk

7. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (The University of SS. Cyril and Methodius in Trnava) - www.ucm.sk

8. Univerzita Komenského v Bratislave (Comenius University in Bratislava) - www.uniba.sk

9. Univerzita Konštantína Filozofa Nitra (Constantine the Philosopher University in Nitra) - www.ukf.sk

10. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice) - www.uvm.sk

 

E. OSTATNÉ PRACOVISKÁ

1. Agroinštitút Nitra (Agroinštitút Nitra) - www.agroinstitut.sk

2. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (Slovak Chamber of Agriculture and Food) - www.sppk.sk 

3. Slovenská šľachtiteľská a semenárska asociácia (Slovak Association of Seed Traders and Breeders) - www.sssa.sk

 

II. VÝSKUMNÉ A INÉ PRACOVISKÁ V ZAHRANIČÍ

1. AGRITEC - výzkum, šlechtění, služby s.r.o. Šumperk (Agritec - Research, Breeding & Services,  Ltd.) - www.agritec.cz

2. Bioversity International Rome, Italy - www.bioversityinternational.org a EURISCO - http://eurisco.ecpgr.org

3.  Centre for Genetic Resources, the Netherlands, Wageningen - www.cgn.wur.nl 

4. Česká zemědělská univerzita v Praze (Czech University of Life Science Prague) - www.czu.cz

5. Food and Agriculture Organisation of the United States Romewww.fao.org 

6. Instytut melioracji a uźytków zielónych Kraków (The Institute for Land Reclamation and Grassland Farming) - www.imuz.pl

7. International Treaty on Plant Genetic Resources - www.planttreaty.org

8. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (University of South Bohemia in České Budějovice) - www.jcu.cz

9. Mendelova univerzita v Brne (Mendel university in Brno) - www.mendelu.cz

10. Nordic Genetic Resource Center ALNARP Sweden - http://www.nordgen.org/ngb

11. Szkóła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warsaw University of Life Sciences) -  www.sggw.pl

12. Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s.r.o. (Plant Breeding Station, Ltd.) - www.pbhz.cz

13. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Tomas Bata University in Zlín) - www.utb.cz

14. Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. (Institute of Experimental Botany AS CR) ->www.ueb.cas.cz

15. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko (Research Institute for Fodder Crops, Ltd. Troubsko) - www.vupt.cz

16. Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín, s.r.o. (Research Institute for Cattle Breeding, Ltd.) - www.vuchs.cz

17. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 6 - Ruzyně (Crop Research Institute) - www.vurv.cz

18. Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. (The Agricultural Research Institute Kromeriz, Ltd.) - www.vukrom.cz

 

III. INÉ LINKY

1. SALVERE (internet line on solved project of international scientific and technical cooperation) -  www.salvereproject.eu

 

Top