Správa z odborného seminára „Pšenica na Slovensku“

Na odbornom seminári po príhovore riaditeľa NPPC-VÚRV Ing. Pavla Hauptvogela, PhD. bolo odprezentovaných 9 prednášok. Prvá bola o kvalite pšenice na Slovensku a kvalite pestovaných odrôd (Ing. Soňa Gavurníková, PhD., NPPC-VÚRV), za ňou nasledovala prezentácia o výskyte mykotoxínov v pšeniciach pestovaných na Slovensku (Ing. Svetlana Šliková, PhD., NPPC-VÚRV). Nasledovali prezentácie o šľachtení pšenice (Ing. Andrea Hanková, PhD., NPPC-VÚRV, VŠS Vígľaš-Pstruša), skúšaní a registrácií nových odrôd pšenice a boli predstavené nové registrované odrody (Ing. Katarína Bučková, ÚKSUP v Bratislave, Sk. stanica Želiezovce). O požiadavkách a hodnotení pšenice na mlynársku kvalitu nás informovala pani Ing. Belanová z Mlynu Pohronský Ruskov a o požiadavkách na pekársku kvalitu a legislatíve rozprával predseda Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Ing. Bohumír Sabo, CSc. Potom nasledovali prezentácie na témy analýz pšenice, ktoré nám predstavili Václav Müller a Ing. René Bien z firmy O.K.Servis BioPro, s.r.o., Praha a zároveň predviedli aj vybrané prístroje používané pri analýzach. Záverečnou prezentáciou o možnostiach obchodovania pšenice a súčasnej situácii na trhu so pšenicou nás oboznámila Ing. Vladimíra Debnárova zo Združenia pestovateľov obilnín. Na seminári bolo 88 účastníkov (výskumní a akademickí pracovníci, pestovatelia, mlynári, pekári, šľachtitelia, osivári, zástupcovia poľnonákupov a iní). Po skončení seminára cca 15 ľudí využilo možnosť prezrieť si laboratórne priestory v NPPC-VÚRV Piešťanoch, kde sa vykonávajú analýzy kvality pšenice.

Top