Zapojenie VÚRV Piešťany do činnosti medzinárodných inštitúcií a vládnych a nevládnych organizácií

     V súlade s podpísanými dohodami o činnosti SR v rôznych medzinárodných inštitúciách a vládnych i nevládnych organizáciách sa pracovníci VÚRV Piešťany aktívne zapájajú do činnosti nasledovných 16 medzinárodných organizácií a inštitúcií:

 • American oil chemists´ society (AOCS - Americká spoločnosť chemikov v oblasti tukov a lipidov)
 • Asian Federation of Biotechnology (Ázijská federácia biotechnológií)
 • Association of Hungarian Plant Breeders (Asociácia maďarských šľachtiteľov)
 • BioversityInternational (BI - Medzinárodný ústav biodiversity)
 • Czech Society for Mycology (Česká vedecká společnost pro mykologii)
 • DG SANTE - Health and Food Safety, Unit E2 Plant Health, WG Plant Genetic Resources (Expertná pracovná skupina genetických zdrojov rastlín pri EÚ)
 • European Amaranth Association (Európska spoločnosť láskavca)
 • European Association for Research on Plant Breeding (EUCARPIA - Európska asociácia pre výskum v šľachtení rastlín)
 • European Food Safety Authority (EFSA - Európsky úrad pre bezpečnosť potravín)
 • European Fruit Research Institutes Network (EUFRIN - Európska organizácia špecializujúca sa na výskum, vývoj a rozširovanie ovocných druhov pestovaných v miernom pásme)
 • FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture (CGRFA - Komisia FAO pre rastlinné genetické zdroje)
 • International Plant-analytical Exchange (IPE - Medzinárodná výmena výsledkov analýz rastlín)
 • International Society of Horticulture Sciences (ISHS - Medzinárodná organizácia pre záhradnícke vedy)
 • International Soil-analytical Exchange (ISE - Medzinárodná výmena výsledkov analýz pôd)
 • Lysimeter Research Group (LRG - Medzinárodná lyzimetrická skupina zaoberajúca sa lyzimetrickým výskumom pôdnych a vodných procesov v Európe)
 • Pannonian Plant Biotechnology Association (PPBA - Panónska asociácia pre rastlinné biotechnológie)
Top