Hlavné aktivity

V súčasnosti predmetom činnosti VÚRV Piešťany je:

 1. Výskum, vývoj a vedecko-technické služby so zameraním na:
  • regulovanie faktorov podmieňujúcich a ovplyvňujúcich kvantitu a kvalitu úrod hlavných poľných a špeciálnych plodín;
  • udržateľné zlepšovanie a inovatívnosť pestovateľských systémov a technológií v rastlinnej výrobe, vrátane integrovaných, alternatívnych a ekologických foriem, so zohľadnením výrobných, pôdnych, geografických, klimatických, ekonomických a ekologických osobitostí regiónov a podmienok prostredia;
  • uplatnenie princípov koexistencie pri využívaní všetkých foriem pestovateľských technológií a biologických materiálov, vrátane geneticky modifikovaných rastlín;
  • udržateľnú produkciu biomasy a spôsobov jej využitia pre energetické a nepotravové účely;
  • vplyv a dôsledky klimatických zmien na priebeh produkčného procesu rastlinnej výroby a možnosti adaptácie poľnohospodárstva na tieto zmeny;
  • ekologizáciu a biologizáciu rastlinnej výroby;
  • mimoprodukčné a krajinotvorné funkcie rastlinnej a poľnohospodárskej výroby a ich úlohu v živote vidieka a jeho rozvoji;
  • zhromažďovanie, štúdium, ochranu a využitie genofondu rastlín pre poľnohospodárstvo a výživu;
  • analýzu genotypov a fenotypov rastlín a ich patogénov, vzťahy medzi nimi a tvorbu nových biologických materiálov so zlepšenými vlastnosťami s využitím progresívnych metód;
  • biotechnologické postupy aplikovateľné v rastlinnej výrobe a poľnohospodárstve, vrátane modifikácií genómov rastlín;
  • geneticky podmienenú toleranciu a rezistenciu rastlín proti nepriaznivým faktorom prostredia;
  • zlepšovanie kvality, bezpečnosti a funkčnosti potravinových zdrojov a ich využitia v živočíšnej výrobe, potravinárstve a iných odvetviach.

 2. Transfer a realizovanie poznatkov a výsledkov výskumu a vývoja do praxe.
 3. Rozvoj, udržiavanie a skvalitňovanie infraštruktúry pre všetky formy výskumu a vývoja.
 4. Koordinovanie Národného programu ochrany genofondu rastlín a činnosť Génovej banky Slovenskej republiky.
 5. Šľachtenie nových odrôd poľných a špeciálnych plodín, prípadne aj ďalších rastlinných druhov a udržiavanie registrovaných a v poľnohospodárstve využívaných odrôd.
 6. Analytické činnosti v chemickej, biologickej, krajinotvornej a ďalších oblastiach súvisiacich s predmetom činnosti.
 7. Monitoring, prieskum, zber a analýza údajov a informácií pre prípravu stratégií, prognóz, koncepcií, expertíz, štúdií, návrhov a syntéz v oblasti všeobecnej a špeciálnej rastlinnej výroby, poľnohospodárstva a súvisiaceho výskumu a vývoja.
 8. Poradenská, hodnotiaca a projektová činnosť pre uplatňovanie inovatívnych prvkov vo výskume, vývoji, rastlinnej výrobe a poľnohospodárstve.
 9. Kontrolná činnosť na základe poverenia zriaďovateľa.
 10. Navrhuje a zúčastňuje sa prípravy a zmien technických noriem a iných legislatívnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti.
 11. Získavanie, poskytovanie a šírenie vedecko-technických informácií pre potreby výskumu, vývoja, šľachtenia, poradenstva a praxe.
 12. Edičná a informačná činnosť, vydávanie vedeckých, odborných a popularizačných tlačovín, periodického i neperiodického charakteru.
 13. Využitie výsledkov výskumu a vývoja pri spolupráci s univerzitami vo vedeckej a odbornej výchove a ďalšom vzdelávaní vedecko-výskumných pracovníkov a študentov všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania.
 14. Akreditované a iné formy ďalšieho vzdelávania a celoživotného vzdelávania pre potreby výskumu, vývoja a praxe.
 15. Aktívna účasť v národnej a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, účasť v projektoch medzinárodného výskumného priestoru, riešenie projektov v rámci medzinárodných centier výskumu a vývoja, aktivity v medzinárodných organizáciách a orgánoch.
 16. Vykonávanie činností s cieľom tvorby vlastných zdrojov.
 17. Plnenie ďalších úloh stanovených zriaďovateľom.

Výskumná činnosť je prioritne orientovaná na obilniny, olejniny a vinič hroznorodý, nasledujú energetické plodiny, liečivé a aromatické rastliny, poľné krmoviny, strukoviny a niektoré špeciálne plodiny. Výskumno-šľachtiteľské stanice Vígľaš - Pstruša a Malý Šariš šľachtia ozimnú a jarnú pšenicu, jarný a ozimný ovos, tritikale a mak.
 

Top