Výskumné pracovisko Borovce

Výskumné pracovisko (VP) Borovce bolo vytvorené 1. 5. 2002 transformáciou Výskumno-šľachtiteľskej stanice (VŠS) Borovce, ktorá vznikla zlúčením Šľachtiteľskej stanice Špačince (okres Trnava, založená v roku 1984) a účelového hospodárstva VÚRV v Borovciach (okres Piešťany) v roku 1997. Hlavnou úlohou VP, ktoré sa nachádza 10 km od Piešťan je zabezpečovanie riešenia jednotlivých výskumných úloh podľa požiadaviek ich riešiteľov (VP slúži ako experimentálna báza VÚRV Piešťany, pričom na jeho pôdnom fonde je situovaná hlavná časť výskumných pokusov ústavu). V oblasti šľachtenia rastlín je na VP zabezpečované udržovacie šľachtenie lucerny siatej a pohánky. Pracovisko súčasne zabezpečuje i predskúšky a skúšky nového perspektívneho biologického materiálu, vyšľachteného v Slovenskej republike i v zahraničí, množenie vybraných plodín, rôzne firemné skúšky pesticídov v obilninách, repke ozimnej a kukurici a testovanie geneticky modifikovaných hybridov a odrôd kukurice a cukrovej repy. Pracovisko má certifikát „Good Experimental Practice (GEP)“ pre vykonávanie skúšok prípravkov na ochranu rastlín (herbicídy), defoliantov a desikantov.

Za dobu existencie VP (resp. VŠS a Šľachtiteľskej stanice Špačince) tu boli vyšľachtené a povolené odrody ďateliny lúčnej Javorina (1984), lucerny siatej Lucia (1990), Vali (1995), Vanda (1995), Syntéza 1 (2000) a Lubona (2006) a pohánky siatej Špačinská 1 (1998).

Pôdno-klimatické podmienky pracoviska: Pôdny typ degradovaná černozem; priemerná ročná teplota 9,2 oC (za vegetáciu 15,5 oC); priemerné ročné zrážky 593 mm (z toho za vegetáciu 358 mm); nadmorská výška 167 m.n.m.; výrobná oblasť prechodná kukurično-repárska.

Top