Génová banka Slovenskej republiky

Génová banka SR vznikla v roku 1996 ako účelové technické zariadenie pre strednodobé a dlhodobé uchovávanie semien genetických zdrojov rastlín (ďalej GZR) v životaschopnom stave. V súlade s cieľmi a potrebami Národného programu ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo na roky 2015 až 2019 zabezpečuje monitorovanie, zhromažďovanie, hodnotenie, štúdium, identifikáciu a dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov kultúrnych druhov rastlín.

Na riešení Národného programu, ktorý VÚRV Piešťany koordinuje v zmysle zákona č. 215/2001 Z.z. a vyhlášky č. 238/2006 Z.z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo sa podieľa okrem pracovísk VÚRV i ďalších 20 cudzích riešiteľských pracovísk, ktoré evidujú celkom 22 152 genotypov rastlín.

Riešenie úloh Národného programu je možné zhrnúť do nasledovných bodov: a) zhromažďovanie a hodnotenie biodiverzity domáceho pôvodného genofondu Slovenska; b) uchovávanie semenných druhov v génovej banke v ex situ kolekciách, v in vitro a v poľných kolekciách; c) získavanie cenných zahraničných genotypov; d) vytváranie pasportných a popisných databáz; e) účasť na medzinárodnej spolupráci; f) vzdelávanie a osveta; g) poskytovanie biologického materiálu pre šľachtenie, výskum, študijné účely a na výmenu s inými génovými bankami.


Vzorky semien v Génovej banke SR sú uchovávané v základnej kolekcii a v aktívnej kolekcii. V základnej kolekcii sú vzorky semien uskladňované pri teplote -17 °C na dobu 50 rokov a viac, v závislosti od životaschopnosti uloženého semena. V aktívnej kolekcii sú uskladnené duplicitne semenné vzorky pri  teplote 0 až 4 °C. Okrem toho je z bezpečnostných dôvodov z najcennejších vzoriek vytvorená tzv. bezpečnostná kolekcia v Génovej banke VÚRV v.v.i. Praha-Ruzyně v Českej republike. K 31. 12. 2015 bolo v Génovej banke SR uskladnených v aktívnej kolekcii 18 268 vzoriek, v základnej kolekcii 3 884 vzoriek a v bezpečnostnej kolekcii v ČR  3 884 vzoriek semien.


Na medzinárodnej úrovni Génová banka SR spolupracuje s inými génovými bankami vo svete, najmä v oblasti vzájomnej výmeny semien GZR pre účely výskumu a šľachtenia. SR je členskou krajinou Bioversity International v Ríme a zúčastňuje sa na práci Európskeho kooperatívneho programu pre genetické zdroje rastlín (ďalej len ECPGR). Hlavná činnosť sa realizuje v pracovných skupinách a sieťach ECPGR, kde máme zastúpenie v pracovných skupinách: Avena, Barley, Forages, Grain Legumes, Malus/Pyrus, MAP, Potato, Prunus, Wheat, Vitis.


Dosiahnuté výsledky o GZR sú publikované a odovzdávané špecializovanej odbornej verejnosti a ostatným výskumným ústavom, pracoviskám rezortu pôdohospodárstva, životného prostredia a univerzitám.

Link na informačný systém GRISS:http://griss.vurv.sk/

Link na film: Mendel, Vavilov a Brno

Link na informačný spravodajca: Genofond 2005-2016

Link:Hodnotenie genetických zdrojov rastlín

Akcie

Top