VEDECKO-TECHNICKÉ PROJEKTY RIEŠENÉ V ROKU 2019 CEZ AGENTÚRU NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA (APVV)

1. Projekt APVV-14-0055 „Efektívna diagnostika vírusov ohrozujúcich produkciu rajčiaka jedlého na Slovensku“ - koordinačné pracovisko: NPPC - VÚRV Piešťany (OABG); spoluriešiteľské pracoviská: Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav Bratislava; Žilinská Univerzita v Žiline - Výskumný ústav vysokohorskej biológie Tatranská Javorina; Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta prírodných vied (Katedra biotechnológií); doba riešenia: 1. 7. 2015 - 30. 6. 2019; koordinátor: Ing. Jozef Gubiš, PhD. - jozef.gubis(at)nppc.sk

2. Projekt APVV-15-0098 „Pozitrónová emisná tomografia ako nástroj in vivo štúdia transportu vybraných látok v rastlinách“ - koordinačné pracovisko: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave; koordinátor: RNDr. Miroslav Horník, PhD.; doba riešenia: 1. 7. 2016 - 30. 6. 2020; zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Mgr. Marcela Gubišová, PhD. – marcela.gubisova(at)nppc.sk

3. Projekt APVV-15-0156 „Genomická selekcia obilnín na suchovzdornosť“ - koordinačné pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky; koordinátor: doc. RNDr. Miroslav Švec, CSc.; doba riešenia: 1. 7. 2016 - 30. 6. 2020; zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. – pavol.hauptvogel(at)nppc.sk

4. Projekt APVV-15-0160 „Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovenim biodiverzity“ - koordinačné pracovisko: Ústav hydrológie SAV Bratislava; koordinátor: Ing. Ľubomír Lichner, DrSc.; doba riešenia: 1. 7. 2016 - 30. 6. 2020; zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Ing. Rastislav Bušo, PhD. – rastislav.buso(at)nppc.sk

5. Projekt APVV-15-0721 „Inovatívne fenomické prístupy hodnotenia genetických zdrojov pšenice pre zlepšovanie produkcie a adaptability na klimatické extrémy“ - koordinačné pracovisko: Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra fyziológie rastlín; koordinátor: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.; doba riešenia: 1. 7. 2016 - 30. 6. 2020; zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. – pavol.hauptvogel(at)nppc.sk

6. Projekt APVV-16-0051 „Zlepšenie kvality oleja nepotravinárskych plodín“ - koordinačné pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave; koordinátor: doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.; doba riešenia: 2017 – 2021; zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Mgr. Lenka Klčová, PhD. – lenka.klcova(at)nppc.sk

7. Projekt APVV-16-0097 „Vývoj technológie výroby pokročilých motorových palív z nepotravinárskych surovín“ - koordinačné pracovisko: STU, Chemickotechnologická fakulta Bratislava; koordinátor: Doc. Ing. Elena Hájeková PhD.; doba riešenia: 2017 – 2021; zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Ing. Peter Hozlár, PhD. – peter.hozlar(at)nppc.sk

8. Projekt APVV-17-0150 „Interakcie arbuskulárnych mykoríznych húb s rastlinami v stresových podmienkach a ich potenciál pri fytoremediačných metódach“ - koordinačné pracovisko: NPPC - VÚRV; doba riešenia: 1.8.2018 – 30.6.2022; koordinátor: Mgr. Martina Hudcovicová, PhD. – martina.hudcovicova(at)nppc.sk

9. Projekt APVV-17-0113: „Eliminácia toxicity avenínov pre zdravé, bezpečné i netradičné potravinové produkty“, - koordinačné pracovisko: NPPC - VÚRV; doba riešenia: 1.8.2018 – 30.6.2022; koordinátor: Ing. Svetlana Šliková, PhD. – svetlana.slikova(at)nppc.sk

10. Projekt APVV-17-0281: „Biotransformácia ako účinný nástroj rastlinných enzýmov na prípravu prírodných aromatických látok“ - koordinačné pracovisko: Axxence Slovakia s.r.o., Ing. Sitkey Vladimír, PhD.; doba riešenia: 1.8.2018 – 30.6.2022, zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Ing. Iveta Čičová, PhD. – iveta.cicova(at)nppc.sk

 

Top