Odbor pestovateľských systémov

Cieľom výskumu Odboru pestovateľských systémov (ďalej OPS) je vytvorenie efektívnych pestovateľských technológií poľných plodín, ktoré budú vyhovovať súčasným produkčným, environmentálnym a ekonomickým požiadavkám. V súlade s tým sa v rámci technologického výskumu činnosť vedeckých a výskumných pracovníkov OPS zameriava na:

Inovácie pestovateľských technológií poľných plodín:

 • pšenica letná f. ozimná;
 • jačmeň siaty jarný;
 • jačmeň siaty ozimný;
 • ovos siaty;
 • kukurica siata na zrno i siláž;
 • kapusta repková pravá f. ozimná;
 • slnečnica ročná;
 • sója fazuľová;
 • hrach siaty;
 • repa cukrová;
 • ľuľok zemiakový.

V rámci technológií týchto plodín sú skúmané:

 • rôzne spôsoby a technológie zakladania porastov;
 • analýzy výživného stavu porastov - optimalizácia výživa a hnojenia;
 • analýzy zdravotného stavu porastov -  optimalizácia aplikácie pesticídov;
 • ekologizácia rastlinnej výroby aplikáciou pôdnych podporných látok a biostimulátorov;
 • vplyv skúmaných ukazovateľov na úrodu, úrodotvorné prvky ako aj na kvalitu produkcie;
 • ekonomická efektívnosť navrhovaných opatrení.

Problematiku zaraďovania plodín v osevných postupoch a elimináciu rizík súvisiacich s narušovaním optimálnych osevných postupov.

Problematiku technológií spracovania (obrábania) pôdy.

Využívanie konvenčnej, minimalizačnej a redukovaných technológií.

Význam, výhody a nevýhody jednotlivých technológií.

Analýzu vplyvu technológií na:

 • parametre pôdy a pôdneho prostredia;
 • výživu porastov a výživný stav porastov;  
 • zdravotný stav a ošetrovanie porastov;   
 • úrodu a úrodotvorné prvky;  
 • ekonomické aspekty skúmaných technológií. 

Prenos poznatkov do praxe sa uskutočňuje terénnym poradenstvom (najmä v oblasti ochrany rastlín), formou prednášok, publikácií, organizovaním seminárov, dní poľa, workshopov a konferencií. Pracovníci odboru sa aktívne zúčastňujú na príprave koncepčných a legislatívnych materiálov pre MPRV SR. Činnosť odboru sa ďalej zameriava i na spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami za účelom prípravy projektov.

 

Poradenstvo a služby pre prax sú realizované v nasledovných oblastiach:

Individuálne poradenstvo:

 • konzultácie vzniknutého problému v priebehu vegetácie;
 • rozbor prineseného materiálu (vzorky rastlinného materiálu s následnou diagnostikáciou problému).

Terénne poradenstvo:

 • konkrétne riešenia vzniknutých problémov na porastoch obilnín, olejnín, kukurici;
 • oblasti záujmu - diagnostika škodlivého činiteľa alebo abiotických stresových faktorov, odporúčanie pesticídnej ochrany, prípadne výživových doplnkov.

Technológie pestovania plodín:

 • zakladanie porastov, výživa, ochrana, efektívnosť pestovania;
 • pestovateľské technológie plodín (pšenica letná f. ozimná, jačmeň siaty jarný, kukurica siata, kapusta repková pravá f. ozimná, slnečnica ročná, repa cukrová, zemiaky, ovos siaty, hrach siaty, sója fazuľová, tritikale);
 • pestovateľské technológie plodín pre energetické účely (ozdobnica čínska, sida obojpohlavná);
 • stabilizácia a zvyšovanie úrody obilnín vhodnými systémami výživy plodín;
 • využitie organických hnojív získaných recykláciou odpadov.

Poradenstvo v oblasti osevných postupov:

 • vplyv osevných postupov na fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy;
 • vplyv osevných postupov na pôdnu mikrobiálnu diverzitu;
 • vzťahy medzi osevnými postupmi a kvalitou zrna obilnín;
 • vplyv osevných postupov na aktuálnu zaburinenosť poľných plodín;
 • cielená ochrana plodín voči burinám.

Poradenstvo v oblasti rôznych spôsobov zakladania porastov:

 • technológie obrábania pôdy (význam, spôsoby, výhody, nevýhody, ekonomika);
 • ponuka služieb v oblasti sledovania zhutnenia pôdy (meranie penetrometrického odporu pôdy), odporúčania v oblasti eliminácie zhutnenia.

 Možnosť realizácie poľných experimentov:

 • firemné odrodové a vývojové pokusy (pesticídy, hnojivá, stimulátory) pre plodiny pšenica letná f. ozimná, f. jarná,  jačmeň siaty ozimný, jarný, kukurica siata, kapusta repková pravá f. ozimná, jarná, slnečnica ročná, sója fazuľová a iné;
 • registračné pokusy (vykonávané na základe vydaných GEP certifikátov):

  • obilniny (fungicídy, herbicídy, moridlá, defolianty, desikanty, fytotoxicita - herbicídy, defolianty, desikanty);
  • olejniny (fungicídy, herbicídy, moridlá, defolianty, desikanty, fytotoxicita - herbicídy, defolianty, desikanty);
  • kukurica (herbicídy, defolianty, desikanty, fytotoxicita - herbicídy, defolianty, desikanty);

 • geneticky modifikované plodiny (herbicídy, defolianty, desikanty, fytotoxicita - herbicídy, defolianty, desikanty).

 Možnosti vzdelávania formou:

 • seminárov;
 • konferencií (aj v spolupráci s chemickými a osivárskymi firmami);
 • dní poľa;
 • workshopov;
 • podujatí pre odbornú i laickú verejnosť.

Súčasťou odboru sú aj Laboratórium chemických analýz rastlinného materiálu, pôd a vody (ďalej Agrochemické laboratórium) a Laboratórium kvality pšenice. Agrochemické laboratórium vykonáva chemické rozbory a iné služby zamerané na analýzy rastlinného materiálu, pôd a vody, využívajúc aplikačné možnosti atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS), Dumasovej metódy (stanovenie uhlíka, dusíka a síry) a kapilárnej izotachoforézy pre potreby v súčasnosti riešených úloh, ale i so zreteľom na perspektívne zameranie ústavu. Laboratórium vykonáva pre potreby riešiteľov ústavu i záujemcov z praxe nasledovné analýzy:

 • rastlinný materiál - stanovenie N, C, S (Dumasova metóda); stanovenie Mg, K (AAS); P (spektrofotometricky); stanovenie popola; stanovenie vlákniny; stanovenie vybraných kationov a anionov izotachoforeticky;
 • pôda - stanovenie pH v KCl alebo CaCl2 extrakte; stanovenie celkového N; stanovenie organickej hmoty; stanovenie oxidovateľného C; stanovenie P, K, Ca, Mg (AAS v extrakte Mehlich II, Mehlich III alebo 0.01 M CaCl2); stanovenie amoniakálneho dusíka; stanovenie nitrátov, síranov a fosforečnonov izotachoforeticky; stanovenie sušiny;
 • voda - stanovenie obsahu celkového dusíka a dusičnanov.

Agrochemické laboratórium je ďalej zamerané na problematiku biologicky aktívnych a funkčných zložiek rastlín (obilniny, olejniny) s významnou pridanou hodnotou vo výžive a zdraví. Zaoberá sa stanovením obsahu celkovej potravinovej vlákniny v primárnych potravinových zdrojoch enzymaticko-gravimetrickou metódou Total dietary fibre assay procedure (Megazyme International Ireland Limited) a jej rozpustnej zložky (1-3)(1-4)-β-D-glukánu metódou Mixed-linkage Beta-glucan assay procedure (Megazyme International Ireland Limited) a stanovením obsahu (1-3)-β-glukánov, (1-3)(1-6)-β-glukánu a α-glukánu v hubových a kvasinkových matriciach metódou Mushroom and yeast beta-glucan assay procedure (Megazyme International Ireland Limited). Riešiteľské aktivity laboratória sú smerované i k využitiu plynovej a tenkovrstvovej chromatografie pri štúdiu lipidov a ich jednotlivých zložiek v obilninách a olejninách, využitiu vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie pri štúdiu biologicky aktívnych látok (fytochemikálie) v pšenici.

Laboratórium kvality pšenice vykonáva rozbory pšenice pre potreby riešiteľov ústavu a záujemcov z praxe. V laboratóriu sa stanovujú nasledovné ukazovatele podľa príslušných noriem: objemová hmotnosť (STN 46 1011-5), obsah vody (STN ISO 712), obsah celkového popola (STN ISO 2171), obsah mokrého lepku (STN 46 1011-9), gluten index (ICC No. 155), sedimentačný index podľa Zelenyho (STN ISO 5529), číslo poklesu (STN ISO 3093), farinografické ukazovatele (ICC No. 115/1), pekárenský pokus (PN-01/07).

Top