MEDZINÁRODNÉ VEDECKO-TECHNICKÉ PROJEKTY RIEŠENÉ OD ROKU 2019 ZA ÚČASTI PRACOVÍSK NPPC - VÚRV PIEŠŤANY

1.  „RustWatch – európsky systém včasného varovania pred hrdzami spôsobujúcimi choroby pšenice; typ projektu: RIA - HORIZON 2020, č. 773311-2, zadávateľ Európska komisia; doba riešenia: 1.5.2018 – 30.4.2022; koordinačné pracovisko: Aarhus University Dánsko; koordinátor: Prof. Mogens Støvring Hovmøller; spolupracujúce pracoviská: 24 pracovísk vrátane NPPC – VÚRV Piešťany; zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Ing. Svetlana Šliková, PhD. (svetlana.slikova(at)nppc.sk).

2. „Zvýšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti šľachtenia ekologických plodín“; typ projektu: RIA - HORIZON 2020, č. 771367, zadávateľ Európska komisia; doba riešenia: 1.5.2018 – 30.4.2023; koordinačné pracovisko: Kmetijski Institut Slovenije; koordinátor: Dr. V. Meglic; spolupracujúce pracoviská: 25 pracovísk vrátane NPPC – VÚRV Piešťany; zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. (pavol.hauptvogel(at)nppc.sk).

3.  „Identifikácia a autentifikácia regionálnej produkcie ovocia / Identifizierung und Echtheitskontrolle regionaler Obsterzeugung (IDARPO)“; ITMS kód projektu: 305011X831; typ projektu: Program spolupráce (CP) Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko; koordinačné pracovisko za NPPC: VÚRV Piešťany (OABG); zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martina Hudcovicová, PhD. (martina.hudcovicova(at)nppc.sk); doba riešenia: 1. 3. 2019 - 28. 2. 2022; spolupracujúce pracoviská: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (SVK) a HBLFA Francisco-Josephinum (AT) 

4. „Výzkum a nalezení vhodné odrůdové skladby jarního ječmene požadované sladovnické kvality pro oblasti častěji postihované suchem pro výrobce sladu a piva  (GEREBA)" ; kód ITMS projektu: 304011P506; typ projektu: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020; koordinačné pracovisko: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Brno; spolupracujúce pracovisko (hlavný cezhraničný partner): NPPC – VÚRV Piešťany; zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Ing. Mgr. Mária Babulicová, PhD. (maria.babulicova(at)nppc.sk); doba riešenia: 1. 10. 2019 - 30. 9. 2021; spolupracujúce pracovisko (partner projektu): Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

5. Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve (SUPOKLIP); ITMS kód projektu: 304011Y185; typ projektu: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020; koordinačné pracovisko: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – VÚRV Piešťany, zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozef Gubiš, PhD. (jozef.gubis(at)nppc.sk); doba riešenia: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022; hlavný cezhraničný partner: Mendelova univerzita v Brně; partneri projektu: PeWaS s.r.o., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

6. AGENT - „Activated GEnebank NeTwork“: tvorba siete aktívne spolupracujúcich európskych génových bánk a ich proces premeny z pasívneho úložiska semien do aktívnych centier bio-digitálnych zdrojov; typ projektu: HORIZON 2020, č. 862613, zadávateľ Európska komisia; doba riešenia: 1.5.2020 – 30.4.2025; koordinačné pracovisko: IPK Gatersleben, Nemecko; koordinátor: Prof. Nils Stein; spolupracujúce pracoviská: 19 pracovísk vrátane NPPC – VÚRV Piešťany; zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Ing. René Hauptvogel, PhD. (rene.hauptvogel(at)nppc.sk).

 

Top