MEDZINÁRODNÉ VEDECKO-TECHNICKÉ PROJEKTY RIEŠENÉ V ROKU 2019 ZA ÚČASTI PRACOVÍSK NPPC - VÚRV PIEŠŤANY

1. „Charakterizácia genetických markerov spojených s pekárskou a pečivárenskou kvalitou pre molekulárne šľachtenie pšenice“ - projekt slovensko-čínskej M-VTS č. SK-CN-2017-0012; koordinačné pracovisko za NPPC: VÚRV Piešťany (OABG); zodpovedný riešiteľ: Ing. Edita Gregová, PhD. (edita.gregova(at)nppc.sk); doba riešenia: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019; spolupracujúce pracovisko v Čínskej ľudovej republike: Ústav genetiky a experimentálnej biológie Čínskej akadémie vied, Beijing.

2. „RustWatch – európsky systém včasného varovania pred hrdzami spôsobujúcimi choroby pšenice; typ projektu: RIA - HORIZON 2020, č. 773311-2, zadávateľ Európska komisia; doba riešenia: 1.5.2018 – 30.4.2022; koordinačné pracovisko: Aarhus University Dánsko; koordinátor: Prof. Mogens Støvring Hovmøller; spolupracujúce pracoviská: 24 pracovísk vrátane NPPC – VÚRV Piešťany; zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Ing. Svetlana Šliková, PhD. (svetlana.slikova(at)nppc.sk).

3. „Zvýšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti šľachtenia ekologických plodín“; typ projektu: RIA - HORIZON 2020, č. 771367, zadávateľ Európska komisia; doba riešenia: 1.5.2018 – 30.4.2023; koordinačné pracovisko: Kmetijski Institut Slovenije; koordinátor: Dr. V. Meglic; spolupracujúce pracoviská: 25 pracovísk vrátane NPPC – VÚRV Piešťany; zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. (pavol.hauptvogel(at)nppc.sk).

4. „Tréning v identifikácii botanických druhov Triticum“; zadávateľ úlohy: ECPGR Secretariat c/o Biodiversity International; doba riešenia: 1.7.2018 – 30.9.2019; koordinačné pracovisko: NPPC – VÚRV Piešťany; koordinátor: Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. (pavol.hauptvogel(at)nppc.sk); spolupracujúce pracoviská: 12 výskumných pracovísk z 11 štátov zastupujúcich Wheat Working Group (Taliansko, Belgicko, Holandsko, Grécko, Rakúsko, Švajčiarsko, Estónsko, Čierna hora, Bielorusko, Azerbajdžan a Nemecko).

5. „Identifikácia a autentifikácia regionálnej produkcie ovocia / Identifizierung und Echtheitskontrolle regionaler Obsterzeugung (IDARPO)“; typ projektu: Program spolupráce (CP) Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, č. Z SKATB303; koordinačné pracovisko za NPPC: VÚRV Piešťany (OABG); zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martina Hudcovicová, PhD. (martina.hudcovicova(at)nppc.sk); doba riešenia: 1. 3. 2019 - 28. 2. 2022; spolupracujúce pracoviská: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (SVK) a HBLFA Francisco-Josephinum (AT)

6. „Výzkum a nalezení vhodné odrůdové skladby jarního ječmene požadované sladovnické kvality pro oblasti častěji postihované suchem pro výrobce sladu a piva“; kód ITMS projektu: 304011P506; typ projektu: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020; koordinačné pracovisko: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Brno; spolupracujúce pracovisko (hlavný cezhraničný partner): NPPC – VÚRV Piešťany; zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Ing. Mgr. Mária Babulicová, PhD. (maria.babulicova@nppc.sk); doba riešenia: 1. 10. 2019 - 30. 9. 2021; spolupracujúce pracovisko (partner projektu): Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

 

Top