Služby

 • agrochemický rozbor pôdneho a rastlinného materiálu a vody
 • biologické rozbory pôdy
 • testovanie odrôd a novošľachtencov obilnín, maku siateho a zelenín  na odolnosť voči vírusovým a hubovým chorobám
 • odrodové predskúšky hustosiatych obilnín, kukurice, repky olejky, maku siateho
 • registračné skúšky pesticídov (vykonávané na základe vydaných GEP certifikátov)
 • kvalitatívne rozbory zrna pšenice a jačmeňa pre ÚKSÚP, šľachtiteľské organizácie a pestovateľskú prax
 • elektroforetické analýzy hordeínov jarného jačmeňa
 • elektroforetické hodnotenie pšenice letnej
 • stanovenie obsahu (1-3)-, (1-3)(1-4)- a (1-3)(1-6)-beta-D-glukánu v hubových a rastlinných matriciach
 • pokusné skúšanie pesticídov, odrôd a hybridov
 • pokusné skúšanie geneticky modifikovaných odrôd a hybridov poľných plodín
 • sejba bezorbovými sejačkami
 • produkcia rastlín metódou mikropropagácie in vitro
 • identifikácia pravosti a homogenity odrôd
 • genotypizácia hospodársky významných plodín na základe analýzy nukleových kyselín
 • penetrometrické meranie utuženosti pôdy
 • výroba a distribúcia osív obilnín, ďatelinovín a maku siateho
Top