Od 1. 1. 2014 je VÚRV súčasťou NPPC so sídlom v Lužiankach

Od 1. 1. 2014 sa Výskumný ústav rastlinnej výroby (ďalej VÚRV) Piešťany rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej MPRV SR) č. 4818/2013-250 z 26. 11. 2013 stal súčasťou (bez právnej subjektivity) štátnej príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom Hlohovecká 2 Lužianky, priamo riadenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Súčasťou VÚRV sú Výskumné pracovisko Borovce a Výskumno-šľachtiteľské stanice (ďalej VŠS) Malý Šariš a Vígľaš - Pstruša.

VÚRV je v oblasti technologického výskumu prioritne zameraný na výskum faktorov podmieňujúcich a ovplyvňujúcich kvantitu a kvalitu úrod hlavných poľných plodín a na udržateľné zlepšovanie a optimalizovanie pestovateľských systémov a technológií v rastlinnej výrobe, vrátane alternatívnych a ekologických foriem. Náplňou činnosti je aj monitorovanie stavov porastov poľných plodín a prognózovanie úrod spojených s odporúčaniami pre prax.

V oblasti geneticko-šľachtiteľského výskumu sa zameriava na analýzu genotypov a fenotypov rastlín a ich patogénov, vzťahy medzi nimi a tvorbu nových biologických materiálov so zlepšenými vlastnosťami využitím progresívnych metód a biotechnológií a na šľachtenie. Skúma interakcie v systéme pôda - mikroorganizmy - rastlina pomocou moderných molekulárnych metód. Zabezpečuje a v podmienkach Slovenskej republiky koordinuje zhromažďovanie, štúdium, ochranu a využitie genofondu rastlín pre poľnohospodárstvo a výživu v rámci príslušného Národného programu a zabezpečuje činnosť Génovej banky Slovenskej republiky, vybudovanej na VÚRV.

Činnosti ústavu reagujú na záujmy a požiadavky spoločnosti, poľnohospodárstva, vidieka, životného prostredia a meniace sa vonkajšie a vnútorné podmienky týkajúce sa rastlinnej a súvisiacej výroby a poľnohospodárstva. Ústav sa podieľa na riešení národných európskych, ale aj svetových výskumných programov a projektov. Dôležitou činnosťou ústavu je prenos poznatkov výskumu a vývoja do užívateľskej praxe, špeciálne poradenstvo vrátane koncepčnej, expertíznej, normotvornej, legislatívnej a projekčnej činnosti. Významným poslaním ústavu je zabezpečovanie vedeckej a odbornej výchovy a pedagogickej činnosti a vydávanie vedeckej a odbornej tlače.

Ústav má svoje sídlo v Piešťanoch, pričom svoju výskumnú činnosť vykonáva vo svojom sídle v Piešťanoch (Západné Slovensko) a na jeho Výskumnom pracovisku v Borovciach (Západné Slovensko, 8 km od Piešťan - slúži ako experimentálna báza odborov sídliacich v Piešťanoch, umiestnená je tu hlavná časť ich pokusov), ako i na Výskumno-šľachtiteľských staniciach Malý Šariš (Východné Slovensko) a Vígľaš - Pstruša (Stredné Slovensko), ktoré sú súčasťou VÚRV a v prípade potreby i na iných pracoviskách na základe kooperačných zmlúv. Šľachtenie rastlín je zabezpečované na VŠS Vígľaš-Pstruša a Malý Šariš, situovaných v rôznych agroekologických podmienkach Slovenska.

Riaditeľom ústavu je od 1. 1. 2014 Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.

Top