PROJEKTY VÝSKUMU A VÝVOJA RIEŠENÉ NA ZÁKLADE OBJEDNÁVKY MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR (projekty VaV)

1. Rezortný projekt VaV „Charakterizácia genotypov rastlín a interagujúcich spoločenstiev mikroorganizmov v meniacich sa klimatických podmienkach“ - koordinačné pracovisko: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (ďalej NPPC) - Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany, na riešení projektu sa podieľajú Odbor aplikovanej biológie a genetiky (OABG) Piešťany a Výskumno-šľachtiteľské stanice (VŠS) VÚRV Vígľaš-Pstruša a Malý Šariš; koordinátor: Mgr. Katarína Ondreičková, PhD. (katarina.ondreickova(at)nppc.sk); doba riešenia: 01/2019 - 12/2021.

2. Rezortný projekt VaV „Pestovateľské postupy poľných plodín šetrnejšie k životnému prostrediu“ - koordinačné pracovisko: NPPC - VÚRV Piešťany, na riešení projektu sa podieľajú Odbor pestovateľských systémov (OPS), VŠS Vígľaš - Pstruša a Malý Šariš, OABG; koordinátor: Ing. Roman Hašana, PhD. (roman.hasana(at)nppc.sk); doba riešenia: 01/2019 - 12/2021.

 

Top