Odbor Agrochémie

Odbor Agrochémie v rámci analytickej činnosti pre riešenie výskumných úloh a účelových činností VÚA Michalovce zabezpečuje fyzikálne a agrochemické rozbory pôdy a rastlinného materiálu, analýzy kvalitatívnych parametrov poľnohospodárskych plodín, analýzy rizikových látok v pôde a v rastlinných materiáloch s cieľom eliminácie ich vstupu do potravinového reťazca. Z hľadiska výskumnej činnosti je projektová sekcia zameraná na riešenie úloh týkajúcich sa výživy a hnojenia plodín, posudzovania pôdnej úrodnosti a bilancie živín, technologickej a hygienickej kvality produkcie, kvalitatívno-kvantitatívneho hodnotenia dominantných zložiek vybraných liečivých rastlín a riešenia úloh spojených s výberom ekologických pesticídnych prípravkov. Realizáciu získaných výsledkov pre poľnohospodársku prax zabezpečuje vypracovávaním koncepčných a prognostických materiálov a formou publikačnej, prednáškovej a poradenskej činnosti.

V rámci poradenskej činnosti projektová sekcia poskytuje služby pre iné organizácie a podnikateľské subjekty - chemické rozbory pôdy a rastlinného materiálu orientované na optimalizáciu výživy a hnojenia poľných plodín, analýzy rastlinných produktov, objemových krmív a kŕmnych zmesí a analýzy priemyselných a organických hnojív.

Top