Poradenstvo a služby

Poskytovanie poradenských aktivít a služieb v oblasti rastlinnej výroby - ks_331721

- poskytovanie obmedzeného množstva semien vzoriek rastlinných genetických zdrojov uchovávaných v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre - Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Génovej banke SR
- poradenstvo a servis v oblasti hnojenia, výživy a ochrany hlavných poľných plodín ako aj poradenstvo v oblasti technológie obrábania pôdy na základe výsledkov z dlhodobých poľných pokusov
- komplexné poradenstvo a servis v oblasti analýz a rozborov chemických, fyzikálnych a biologických vlastností pôdy, chemických parametrov rastlinného materiálu a kvalitatívnych parametrov primárnej rastlinnej produkcie
- poradenstvo a servis v oblasti detekcie génov rezistencie k hospodársky významným rastlinným patogénom, identifikácie hospodársky významných patogénov kultúrnych plodín, proteomickej analýze odrodovej identity a odrodovej čistoty, genotypovania a genomickej charakterizácii vybraných poľnohospodárskych plodín, vypracovanie metodiky k vegetatívnemu množeniu plodín pomocou in vitro techník
- poradenstvo a servis v oblasti analýz rastlinných produktov vybraných poľných plodín a mlynských výrobkov na mlynársku a pekársku kvalitu vrátane detekcie nutričného zloženia a obsahu mykotoxínov

Terénne poradenstvo

 •  konkrétne riešenia vzniknutých problémov na porastoch obilnín, olejnín, kukurici
 • diagnostika výskytu patogénov poľných plodín a návrh ochrany (diagnostika škodlivého činiteľa alebo abiotických stresových faktorov, odporúčanie pesticídnej ochrany, prípadne výživových doplnkov)
 • poradenstvo v oblasti ochrany a hodnotenia biodiverzity genetických zdrojov rastlín
 • poradenstvo v oblasti osevných postupov (vplyv osevných postupov na fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy, na pôdnu mikrobiálnu diverzitu a na aktuálnu zaburinenosť poľných plodín, vzťahy medzi osevnými postupmi a kvalitou zrna obilnín)
 • zakladanie porastov, výživa a ochrana rastlín proti burinám a škodcom 
 • poradenstvo pri pestovaní poľných plodín (pšenica letná f. ozimná, jačmeň siaty jarný, kukurica siata, kapusta repková pravá f. ozimná, slnečnica ročná, repa cukrová, zemiaky, ovos siaty, hrach siaty, sója fazuľová, tritikale), liečivých rastlín, špeciálnych a energetických plodín
 • poradenstvo pri pestovaní GMO (kukurica, cukrová repa)
 • odrodová agrotechnika vybraných plodín
 • poradenstvo v oblasti rôznych spôsobov zakladania porastov
 • pôdoochranné pestovateľské technológie

Projekčná činnosť

Služby

 • vypracovanie projektov kompletných technologických postupov pestovania obilnín, olejnín, strukovín a krmovín
 • vypracovanie plánov hnojenia
 • pôdoochranné systémy obrábania pôdy
 • vypracovanie projektov ekologického systému hospodárenia na pôde
 • vypracovanie návrhu optimálnej štruktúry plodín v podniku s prihliadnutím na jeho pôdnoklimatické a ekonomické podmienky a výrobné zameranie
 • vypracovanie projektov v rámci plánu rozvoja vidieka
 • vypracovanie projektov reštrukturalizácie poľnohospodárskej výroby (regióny, poľnohospodárske subjekty)

 • agrochemický rozbor pôdneho a rastlinného materiálu a vody
 • biologické rozbory pôdy
 • testovanie odrôd a novošľachtencov obilnín, maku siateho a zelenín  na odolnosť voči vírusovým a hubovým chorobám
 • odrodové predskúšky hustosiatych obilnín, kukurice, repky olejky, maku siateho
 • registračné skúšky pesticídov (vykonávané na základe vydaných GEP certifikátov)
 • kvalitatívne rozbory zrna pšenice a jačmeňa pre ÚKSÚP, šľachtiteľské organizácie a pestovateľskú prax
 • elektroforetické analýzy hordeínov jarného jačmeňa
 • elektroforetické hodnotenie pšenice letnej
 • stanovenie obsahu (1-3)-, (1-3)(1-4)- a (1-3)(1-6)-beta-D-glukánu v hubových a rastlinných matriciach
 • pokusné skúšanie pesticídov, odrôd a hybridov
 • pokusné skúšanie geneticky modifikovaných odrôd a hybridov poľných plodín
 • sejba bezorbovými sejačkami
 • produkcia rastlín metódou mikropropagácie in vitro
 • identifikácia pravosti a homogenity odrôd
 • genotypizácia hospodársky významných plodín na základe analýzy nukleových kyselín
 • penetrometrické meranie utuženosti pôdy
 • výroba a distribúcia osív obilnín, ďatelinovín a maku siateho

Hromadné poradenské aktivity

 • semináre, konferencie, dni poľa, výstavky, prednášky, workshopy - pracovné dielne

Tlačoviny

 • vydávanie odbornej literatúry
 • vydávanie vedeckého recenzovaného štvrťročníka „AGRICULTURE (Poľnohospodárstvo)“
 • vydávanie informačného spravodajcu o činnosti Národného programu ochrany genetických zdrojov rastlín „Genofond“
 • vydávanie inštruktážnych listoviek
 • vedecké, odborné články

Pripravované konferencie, semináre, Dni poľa a iné poradenské akcie

4. medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami“.

4. medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami“ vyhlásila Európska organizácia pre rastlinné vedy (EPSO) na 18. máj 2017. Všetky dostupné informácie o akcii sú na stránke www.plantday.org. Slovenská republika sa k tejto iniciatíve pripojila v roku 2013 a národným koordinačným bodom sa stalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch (RNDr. Michaela Havrlentová, PhD., havrlentova@vurv.sk).

Cieľom „Dňa fascinácie rastlinami“, ktorý sa konal prvýkrát v roku 2012 a následne v roku 2013 a 2015, je osloviť na celom svete čo najviac ľudí, prebudiť v nich záujem o rastliny a ich nenahraditeľnú úlohu v živote človeka. V roku 2013 sa do akcie zapojilo 54 krajín sveta a viac ako 689 inštitúcii zorganizovalo viac ako 1 000 aktivít. V roku 2015 sa 965 akcií konalo v 56 krajinách a 589 inštitúciách pod hlavičkou „Dňa fascinácie rastlinami“. Snahou organizátorov je „vsádzať virtuálne a neustále klíčiace semená“ do kolektívnej mysle európskej a svetovej verejnosti a pripomínať, že rastlinné vedy majú rozhodujúci význam pre sociálne, environmentálne a ekonomické prostredie teraz i v budúcnosti.

NPPC - VÚRV Piešťany sa do akcie zapojí prezentáciou činnosti pracovísk VÚRV pre širokú verejnosť dňa 26. mája 2017 (v areáli VÚRV v Piešťanoch).

Dňa 26. mája 2017 od 10:30 do 16:00 organizuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej v Piešťanoch (areál NPPC - VÚRV) 4. ročník „Dňa fascinácie rastlinami“, na ktorý Vás týmto pozývame.. Podujatie je súčasťou 4. ročníka celosvetovej aktivity „The Fascination of Plants Day“, ktorá je organizovaná pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinnú biológiu (EPSO). Cieľom tejto celosvetovej aktivity je predstaviť čo najširšej verejnosti nenahraditeľnosť rastlín dnes a v budúcnosti ako aj význam a dôležitosť výskumu rastlín. Pre návštevníkov podujatia budú pripravené praktické ukážky, jednoduché pokusy, expozície a ochutnávky produktov z rastlín s možnosťou aktívne sa zapojiť do skúmania sveta rastlín.

Akcia je podporená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a mestom Piešťany.. Podujatie je súčasťou 4. ročníka celosvetovej aktivity „The Fascination of Plants Day“, ktorá je organizovaná pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinnú biológiu (EPSO). Cieľom tejto celosvetovej aktivity je predstaviť čo najširšej verejnosti nenahraditeľnosť rastlín dnes a v budúcnosti ako aj význam a dôležitosť výskumu rastlín. Pre návštevníkov podujatia budú pripravené praktické ukážky, jednoduché pokusy, expozície a ochutnávky produktov z rastlín s možnosťou aktívne sa zapojiť do skúmania sveta rastlín.

Akcia je podporená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a mestom Piešťany.

Pracoviskami VÚRV zorganizované a už uskutočnené kongresy, konferencie, semináre, Dni poľa, workshopy a iné akcie

Vedecká kaviareň „Veda v centre - Živá pôda“, Piešťany, 20. 4. 2017 - pozvánka.

Dňa 20. apríla 2017 o 16:30 hod. organizuje NPPC - VÚRV Piešťany v spolupráci s CVTI SR vedeckú kaviareň v Art Jazz Gallery Kursalónu Piešťany (Beethovenova 5). Posedenie pri šálke kávy s osobnosťami výskumu a vývoja, ktorými sú pracovníci NPPC-VÚRV Ing. Roman Hašana, PhD. a Ing. Rastislav Bušo, PhD., odborníci na pôdu a jej vlastnosti, bude mať tento krát názov „Živá pôda“ a témou prednášky je zdôvodnenie prečo je pôda rovnako dôležitá ako vzduch a voda, prezentácia pôdoochranných a minimalizačných technológií a rezerv životného prostredia a oboznámenie prítomných s činnosťou „Združenia pre rozvoj bezorbových technológií Slovak no-till club“. Vstup na podujatie je zdarma. Všetkých záujemcov srdečne pozývame.

VII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Pestovateľské technológie a ich význam pre prax“, Piešťany, 1. 12. 2016.

Dňa 1. decembra 2016 zorganizovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany v Piešťanoch (vo veľkej zasadačke ústavu) v spolupráci so Slovak No-Till Club Piešťany a Združením pestovateľov obilnín pri príležitosti roku 2016 ako Medzinárodného roku strukovín VII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Pestovateľské technológie a ich význam pre prax“.

Vedecká kaviareň „Veda v centre - Na poli a v záhrade bez chémie“, Piešťany, 24. 5. 2016 - pozvánkaktoré nám pomáhajú“, Piešťany, 4. 11. 2015 - pozvánka.

Výstava genetických zdrojov ovocných drevín a liečivých rastlín, Piešťany, 16.-17. 7. 2015 - pozvánka.

V dňoch 16. a 17. júla 2015 organizuje NPPC - VÚRV Piešťany v Piešťanoch (zasadačka VÚRV) „Výstavu genetických zdrojov ovocných drevín a liečivých rastlín" spojenú s výstavou ovocia a liečivých rastlín,  na ktorú Vás týmto pozývame.

Deň makového poľa, Patince, 12. 5. 2015 - pozvánka.

Prehľad vedeckých a odborných podujatí, ktoré plánuje NPPC - VÚRV Piešťany zorganizovať v roku 2015

Celoslovenské dni poľa - poľnohospodárska výstava, Dvory nad Žitavou, 2.-3. 6. 2015 - pozvánka.

5. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Pestovateľské technológie a ich význam pre prax“, Piešťany, 3. decembra 2014 - 1. cirkulár.

Seminár venovaný problematike pestovania kôstkovín 16. 7. 2014 spojený s výstavou marhúľ a broskýň 16., 17. a 18. 7. 2014.

Deň poľa repky olejnej 19.6.2014 VŠS M. Šariš.

5. seminár “Mak siaty pre Slovensko”.

13. novembra 2013 sa v Piešťanoch vo veľkej zasadačke Centra výskumu rastlinnej výroby Piešťany uskutočnil 5. odborný seminár “Mak siaty pre Slovensko”.

Top