Stručná história a súčasné zameranie VÚA

Výskumný ústav agroekológie (VÚA) je od 1. januára 2014 súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, organizácie zriadenej Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Výskumný ústav agroekológie  bol založený v roku 1965. VÚA sa nachádza v Michalovciach a špecializuje sa na problémy poľnohospodárskeho využívania a rekultivácie pôdy na  Východoslovenskej nížine. Ústav má od roku 1965 na výskumnom pracovisku Milhostov zavedené dlhodobé stacionárne pokusy.

VÝSKUMNÉ ČINNOSTI   ÚSTAVU

• Uplatnenie poľnohospodárstva a zvyšovanie produkčného potenciálu ťažkých a extrémne ťažkých pôd s ohľadom na racionálne využívanie prírodných a antropogénnych zdrojov a regionálne ekonomické, ekologické a sociálne aspekty.

• Výskum dominantných agroekologických faktorov tvorby a regulácie produkcie hlavných poľných plodín (ozimná pšenica, jarný jačmeň, kukurica, hrach, sója, bôb obyčajný, slnečnica, ozimná repka, lucerna, ďatelina červená) na Východoslovenskej nížine.

• Zvyšovanie kvality agroenvironmentálnej a poľnohospodárskej výroby v procese ekologizácie poľnohospodárskeho využívania poľnohospodárskej pôdy  na Východoslovenskej nížine.

• Aktualizácia rizikových faktorov v súvislosti s predpokladanou zmenou klímy.

• Výskum ochranných technológií obrábania pôdy a úprav pôdy na zachovanie úrodnosti pôdy, optimalizáciu fyzikálno-chemických vlastností pôdy a zmiernenie zmeny klímy v rastlinnej výrobe.

• Kvantifikácia a výskum nevýrobnej funkcie pôdy a krajiny.

• Rozvoj špeciálnej rastlinnej výroby (termofilné alternatívne plodiny) s hlavným dôrazom na ochranu životného prostredia a aplikáciu neodpadových technológií.

• Vplyv ekologického zaťaženia na rastlinnú výrobu a možnosti eliminácie týchto účinkov.

• Harmonizácia produktívnych a environmentálnych funkcií hlavných poľných plodín v udržateľných poľnohospodárskych systémoch  na Východoslovenskej nížine.

• Pestovateľské  technológie pre novo zavedené alebo opätovne zavedené energie a plodiny s nízkou tonážou v súvislosti s kvalitou fytomasy (úprava pôdy, výživa, ochrana rastlín, bioheat, bioplyn atď.).

• Mapovanie burín (celé Slovensko).

• Základné látky v ochrane rastlín a ich  implementácia v praxi.

• Monitoring prioritných škodcov na Východoslovenskej nížine.

• Monitoring inváznych nepôvodných druhov rastlín na poľnohospodárskej pôde.

Top