11. odborný seminár „Mak siaty pre Slovensko“ Piešťany 12. november 2019

calendar_today

Dňa 12.11.2019 sa vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch uskutočnil odborný seminár Mak siaty pre Slovensko. Už 11. ročník zorganizovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Výskumná šľachtiteľská stanica Malý Šariš v spolupráci s firmou Labris, s.r.o. Podujatie v zastúpení riaditeľa VÚRV otvoril Ing. Ľuboš Nastišin, vedúci VŠS v Malom Šariši, ktorí privítal účastníkov seminára, vyzdvihol význam už 11. ročníka a poprial prítomným úspešný priebeh podujatia.

V prvom bloku programu Ing. Beáta Brezinová, šľachtiteľka VŠS v Malom Šariši, predstavila nové odrody maku siateho MS Diamant, MS Topas a MS Zafir, ktoré boli zapísané v roku 2019 v Listine registrovaných odrôd. Sú to tri modrosemenné vysoko výkonné, úrodovo stabilné potravinárske odrody, so stredným obsahom morfínu v suchých tobolkách, s dobrým zdravotným stavom, veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu rastlín, vhodné do repárskej aj zemiakárskej pestovateľskej oblasti. Pracovníčka ÚKSÚP-u Ing. Monika Pavlatovská vo svojom príspevku oboznámila prítomných o práci tejto dôležitej inštitúcie v oblasti registrovania nových odrôd a predstavila ďalšie nové odrody maku siateho zapísané do LPO v roku 2019.

V druhom bloku Ing. Jiří Čtvrtečka, z firmy Labris, s.r.o. zhodnotil pestovateľský rok 2019  v Českej republike z hľadiska vlahových podmienok, dosiahnutých úrod, ako aj ekonomickej efektivity pestovania maku v roku 2019. Taktiež informoval o rôznych možnostiach zakladania porastov jarného maku s dôrazom na šetrenie vlahy a poukázal na nové spôsoby zberu maku a spracovania pozbieraného produktu s cieľom zvyšovať kvalitu semena. Zároveň predstavil nové vízie v agrotechnike a osivárstve do ďalších rokov.

Doc. Ing. Vladimír Smutný, PhD. a prof. Ing. Tomáš Lošák, PhD. z Mendelovej univerzity v Brne prezentovali svoje poznatky  o možnostiach regulácie burín v porastoch maku, o skúsenostiach z používania rôznych herbicídov a o význame hnojenia maku pri stresových podmienkach prostredia. Prof. Lošák naviac poskytol nové informácie o kumulácii ťažkých kovov, menovite kadmia v semenách maku a tiež ako tento jav ovplyvňujú pestovateľské podmienky a pôdne pomery v lokalite pestovania maku.

Veľmi hodnotné informácie o aktuálnom výskyte rôznych užitočných n najmä škodlivých škodcov v porastoch maku a možnostiach redukcie ich výskytu, poskytol doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

Medzi účastníkmi prebiehala počas prestávky aj po skončení prezentácií živá diskusia o rôznych problémoch, s ktorými sa pri pestovaní maku stretávajú v praxi, ktorých riešenie mohli konzultovať s prítomnými odborníkmi.

Odborného seminára „Mak siaty pre Slovensko“ sa zúčastnilo  58 účastníkov.

Top