Consulting and services

Poskytovanie poradenských aktivít a služieb v oblasti rastlinnej výroby - ks_331721

  •  poskytovanie obmedzeného množstva semien vzoriek rastlinných genetických zdrojov uchovávaných v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre - Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Génovej banke SR
  • poradenstvo a servis v oblasti hnojenia, výživy a ochrany hlavných poľných plodín ako aj poradenstvo v oblasti technológie obrábania pôdy na základe výsledkov z dlhodobých poľných pokusov
  • komplexné poradenstvo a servis v oblasti analýz a rozborov chemických, fyzikálnych a biologických vlastností pôdy, chemických parametrov rastlinného materiálu a kvalitatívnych parametrov primárnej rastlinnej produkcie
  • poradenstvo a servis v oblasti detekcie génov rezistencie k hospodársky významným rastlinným patogénom, identifikácie hospodársky významných patogénov kultúrnych plodín, proteomickej analýze odrodovej identity a odrodovej čistoty, genotypovania a genomickej charakterizácii vybraných poľnohospodárskych plodín, vypracovanie metodiky k vegetatívnemu množeniu plodín pomocou in vitro techník
  • poradenstvo a servis v oblasti analýz rastlinných produktov vybraných poľných plodín a mlynských výrobkov na mlynársku a pekársku kvalitu vrátane detekcie nutričného zloženia a obsahu mykotoxínov
Top