VURVVýskumný ústav vinohradnícky a vinársky (VÚVV) Bratislava

Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky (VÚVV) Bratislava

Príznaky Petriho choroby na listoch bielej odrody.
Plynová chromatografia s MS detektorom v analytickom laboratóriu.
Príznaky Petriho choroby na listoch bielej odrody.
Plynová chromatografia s MS detektorom v analytickom laboratóriu.

Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky je od 1.3.2016 súčasťou Výskumného ústavu potravinárskeho a naďalej zabezpečuje služby a analýzy pre vinárov a vinohradníkov

Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky bol založený v roku 1924 ako najstarší výskumný ústav v Slovenskej republike. Podnetom na vytvorenie bola snaha prispieť k revitalizácii vinohradníctva a vinárstva v stredoeurópskych krajinách v kritickej situácii vyvolanej inváziou fyloxéry, peronospóry a múčnatky začiatkom minulého storočia. Preto na mieste bývalej Uhorskej kráľovskej vinohradníckej školy vznikol Vinársky ústav - predchodca terajšieho Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho v Bratislave.

Ústav pozostával zo 4 úsekov: kontroly, pokusníctva, prevádzky a poradenstva. V rokoch 1931-1945 sa začali zavádzať nové podpníkové odrody, pokusne sa študovala ich adaptácia a afinita, ich vplyv na úrodnosť a kvalitu hrozna. Bol získaný prvý klonový materiál odrôd Silvánske zelené, Rizling vlašský a Tramín, vznikli prvé ampelografické štúdie a v oblasti technológie vína bola pozornosť zameraná na odstraňovanie zákalov a na stabilizáciu vín. Od roku 1946 sa základný výskum orientoval na genetiku, fyziológiu, ekológiu, biochémiu a vinárstvo. Vinársky výskum smeroval k zvýšeniu úrovne technologických postupov spracovania hrozna a výroby vína. Spoločenské a hospodárske zmeny v rokoch 1989-1990 zasiahli odvetvie, ako aj celé poľnohospodárstvo a potravinárstvo nepripravené. V dôsledku toho poklesol záujem o vinohrady - o výsadbu nových a o ošetrovanie jestvujúcich.
    
Základný nosný program VÚVV v súčasnosti:

  • Molekulárna biológia a genetika viniča ako súčasť udržiavania, zlepšovania a reprodukcie základných genetických zdrojov. Vývoj metódy na určovanie patogénnych chorôb viniča.
  • Inovačné technológie zamerané na enviromentálne ciele a racionalizáciu výroby. Na Slovensku sa uskutočňujú mnohé pozorovania predčasného odumierania viničových štepov a mladého viniča  spôsobených hubovými patogénmi - Petriho choroba. Cieľom štúdií je popísať pozorované vnútorné a vonkajšie príznaky, určiť príčinu tohto odumierania a tým minimalizovať ekonomické straty.
  • Vývoj a overovanie metód odhaľujúcich nepovolené enologické postupy (falšovanie vína) pomocou analýz vonných látok na GC MS a HPLC.
  • Autentifikácia vína z hľadiska odrôd, lokality a iných faktorov. Na autentifikáciu vína sa používa originálna metóda headspace - analýza prchavých látok nad hladinou vína, chránená úžitkovým vzorom č. 3183(2002), ktorá poskytuje s vysokou reprodukovateľnosťou (3-4%) viac ako 100 údajov, ktoré sú vhodné pre matematické spracovanie.
  • Zastupovanie SR a aktívne odborné pôsobenie v medzinárodnej vinohradníckej a vinárskej organizácii O.I.V. Paríž.