Stručná história a súčasné zameranie VÚA

História Výskumného ústavu agroekológie (VÚA) Michalovce na Východoslovenskej nížine začína 1. 7. 1965, kedy vzniká Komplexná poľnohospodárska výskumná stanica ako predchodca súčasného výskumného ústavu. VÚA Michalovce je riešiteľským pracoviskom problematiky poľnohospodárskeho využívania a zúrodňovania pôd Východoslovenskej nížiny. Výskumne rieši a podieľa sa na prenose vedecko-technických poznatkov sústav hospodárenia a pestovateľských systémov na pôde z hľadiska ekonomického, energetického a ekologického. Plní spoločensko-sociálnu funkciu v rozvoji poznatkov poľnohospodárskej vedy a vzdelanosti, tvorby a ochrany životného prostredia, zdravia a výživy ľudí, zabezpečovania informačného systému a ďalších aktivít agropotravinárskeho komplexu. Zabezpečuje poradenskú a projekčnú činnosť v oblasti technológií pestovania poľných plodín, špeciálnych a liečivých rastlín a zúrodňovania a využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

VÚA sa vnútorne organizačne člení na úsek riaditeľa VÚA (tvorený je riaditeľom ústavu, sekretárkou riaditeľa, referátom zabezpečenie prevádzky a knižnicou), Projektovú sekciu Produkčná ekológia, Projektovú sekciu Agrochémia a Experimentálne pracovisko Milhostov. Úsek riaditeľa zabezpečuje plnenie úloh spadajúcich do priamej kompetencii riaditeľa ústavu.