Technológie obrábania pôdy v kontexte klimatickej zmeny

Pracovníci Národného poľnohospodárskeho  a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu rastlinnej výroby  (NPPC – VÚRV) Ing. Roman Hašana, PhD. a Ing. Rastislav Bušo, PhD. diskutovali 12. 12. 2018 „na pôde“ spoločnosti Profi Press SK, s. r. o., vydavateľa  Roľníckych novín. Nosnou témou ich rozhovoru boli Technológie obrábania pôdy v kontexte klimatickej zmeny.

V diskusii sa venovali zhodnoteniu priebehu počasia v ostatných rokoch, jeho špecifikám, odlišnostiam od dlhodobého normálu čo sa najmä teplôt a zrážok týka, taktiež vplyvu týchto zmien v priebehu počasia na poľnohospodársku výrobu, predovšetkým na pôdu – jej vlastnosti. Zaujímavým prínosom bolo zhodnotenie, v čom konkrétne sa zmenili prístupy k obrábaniu pôdy v posledných rokoch oproti minulosti a stručné objasnenie zásadných rozdielov medzi jednotlivými technológiami obrábania pôdy, t. j. konvenčnou, minimalizačnou, nastielacou a bezorbovou.

Boli prezentované i výsledky pokusov, v ktorých sa dlhodobo venujeme problematike obrábania pôdy. V kontexte snahy pestovateľov dosiahnuť čo najvyššiu produkciu, avšak v podmienkach v súčasnosti uplatňovaných zúžených osevných postupov a klimatickej zmeny, diskutovali i o dôležitosti uplatňovania tých-ktorých technológií obrábania pôdy. Nebolo opomenuté ani to, čo všetko by mal pestovateľ zvážiť, ak hospodári v podmienkach, kde sa dlhodobejšie vyskytuje sucho, prípadne prevládajú intenzívne zrážky búrkového charakteru.

Na záver diskusie boli pracovníkmi NPPC – VÚRV v Piešťanoch odporučené opatrenia pre prax ohľadom minimalizácie dôsledkov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve a v krajinnom priestore.

 https://rno.sk/video/technologie-obrabania-pody-v-kontexte-klimatickej-zmeny/

 https://www.youtube.com/watch?v=QcO4DDTtclQ

 


SLOVAK / ENGLISH