Spolupráca so stredoškolákmi


V školskom roku 2017/2018 realizoval Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch úspešnú spoluprácu s Gymnáziom Jána Baltazára Maginu vo Vrbovom. Cieľom tejto spolupráce bolo umožniť študentom gymnázia nielen teoreticky sa vzdelávať v prírodovedne orientovaných predmetoch biológia a chémia, ale aj prakticky si nadobudnuté vedomosti zdokonaliť. Ako povedala pani učiteľka chémie Mgr. Andrea Michálková, počet vyučovacích hodín chémie a biológie je na všeobecno-vzdelávacích stredných školách v SR podstatne zredukovaný a taktiež väčšinou chýbajú dobre vybavené laboratóriá. A tak vítajú pedagógovia spoluprácu s profesionálnymi laboratóriami, pretože študenti - hlavne tí, ktorí chcú ísť ďalej študovať  medicínu alebo prírodné vedy - získajú bohatšie teoretické a hlavne praktické vedomosti. Počas školského roku 2017/2018 navštívilo priestory Génovej banky a Agrochemických laboratórií VÚRV v Piešťanoch 74 študentov 3., 4. a 5. ročníka bežného i bilingválneho štúdia Gymnázia Jána Baltazára Maginu vo Vrbovom, aby sa oboznámili na „hodinách chémie“ s metódami neutralizačných a acidobázických titrácií, skúsili si jednoduchšie a zložitejšie reakcie sacharidov, dôkazové reakcie mono-, oligo- a polysacharidov, dôkazové reakcie tukov alebo izoláciu a separáciu chlorofylov. V Génovej banke na „hodinách biológie“ sa študenti dozvedeli o mikrosvete rastlín a nižších živočíchov, zaučili sa do tajov mikroskopovania a liečivých i poľnohospodárskych rastlín a ako prebieha opeľovanie a šľachtenie rastlín. Sumárne počas viac ako 20 hodín strávených na pracoviskách VÚRV v Piešťanoch sa mnohí študenti presvedčili o tom, že prírodné vedy sú zaujímavé a oplatí sa ich študovať aj na vysokej škole a zamestnať sa potom v obdobných pracoviskách ako sú pracoviská Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.

 

Viac o spolupráci napr. tu:

https://www.gvrbove.sk/sk/aktivity/skolske-aktivity/455/3ba-lab-marec18

https://www.gvrbove.sk/sk/aktivity/skolske-aktivity/447/lab-pn-2018-1

https://www.gvrbove.sk/sk/aktivity/skolske-aktivity/430/lab-pn-1


SLOVAK / ENGLISH