PROJEKTY VÝSKUMU A VÝVOJA RIEŠENÉ NA ZÁKLADE OBJEDNÁVKY MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR (projekty VaV)

1. Rezortný projekt VaV Vývoj a inovácie primárnej rastlinnej produkcie pre zabezpečenie bezpečnosti potravín, udržateľného poľnohospodárstva a zníženia zaťaženia životného prostredia“ - koordinačné pracovisko: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (ďalej NPPC) - Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany, na riešení projektu sa podieľajú Odbor aplikovanej biológie a genetiky (OABG) Piešťany a Výskumno-šľachtiteľské stanice (VŠS) VÚRV Vígľaš-Pstruša a Malý Šariš; koordinátor: Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. (hauptvogel(at)vurv.sk); doba riešenia: 01/2016 - 12/2018. Projekt sa člení na 10 vecných etáp.

2. Rezortný projekt VaV Zdokonalenie pestovateľských systémov pre trvalú udržateľnosť a kvalitu primárnej rastlinnej produkcie zohľadňujúcich zmeny klímy, ochranu životného prostredia a rozvoj vidieka“ - koordinačné pracovisko: NPPC - VÚRV Piešťany (Odbor pestovateľských systémov), na riešení projektu sa podieľajú aj OABG Piešťany, Výskumné pracovisko VÚRV Borovce a VŠS Vígľaš - Pstruša a Malý Šariš; koordinátor: Ing. Roman Hašana, PhD. (hasana(at)vurv.sk); doba riešenia: 01/2016 - 12/2018. Projekt sa člení na 7 vecných etáp.

 

 

SLOVAK / ENGLISH