PROJEKTY RIEŠENÉ V RÁMCI „PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA (PRV) SR 2014-2020“ CEZ PÔDOHOSPODÁRSKU PLATOBNÚ AGENTÚRU MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR - k 4.4.2017 nie sú pre VÚRV Piešťany zatiaľ schválené žiadne projekty PRV SR 2014-2020.

SLOVAK / ENGLISH