VEDECKO-TECHNICKÉ PROJEKTY RIEŠENÉ V ROKU 2017 CEZ AGENTÚRU NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA (APVV)

1. Projekt APVV-0398-12 „Tvorba ovsa so znakmi pozitívne ovplyvňujúcimi humánnu výživu“ - koordinačné pracovisko: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (ďalej NPPC) - Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany (Odbor aplikovanej biológie a genetiky - OABG), na riešení projektu sa za VÚRV podieľajú aj Odbor pestovateľských systémov (OPS) a Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš - Pstruša; spoluriešiteľské pracoviská: žiadne; koordinátor: Ing. Svetlana Šliková, PhD. (slikova(at)vurv.sk); doba riešenia: 1. 10. 2013 - 30. 9. 2017. Projekt sa člení na 5 vecných etáp.

2. Projekt APVV-0174-12 „Vývoj inovatívnych postupov na charakterizáciu a kontrolu hospodársky dôležitých a novo sa objavujúcich vírusových patogénov červených kôstkovín na Slovensku“ - koordinačné pracovisko:  Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav Bratislava; koordinátor: Ing. Miroslav Glasa, PhD.; doba riešenia: 1. 10. 2013 - 30. 9. 2017. V rámci VÚRV Piešťany sa na riešení projektu podieľa Génová banka SR (zodpovedný riešiteľ za VÚRV: doc. Ing. Daniela Benediková, PhD. - benedikova(at)vurv.sk). Projekt sa člení na 8 vecných etáp (VE), VÚRV Piešťany rieši VE 02 a podieľa sa na riešení VE 05, 07 a 08.

3. Projekt APVV-0380-12 „Vegetácia alpínskeho pásma ako indikátor kontaminácie životného prostredia“ - koordinačné pracovisko: Žilinská Univerzita v Žiline - Výskumný ústav vysokohorskej biológie Tatranská Javorina; koordinátor: doc. RNDr. Marián Janiga, CSc.; doba riešenia: 1. 10. 2013 - 30. 9. 2017. V rámci VÚRV Piešťany sa na riešení projektu podieľa OABG (zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Mgr. Daniel Mihálik, PhD. - mihalik(at)vurv.sk); ďalšie spoluriešiteľské pracovisko: FPV UCM Trnava. Projekt sa člení na 5 vecných etáp (VE), VÚRV Piešťany sa podieľa na riešení VE 01, 04 a 05.

4. Projekt APVV-14-0055 „Efektívna diagnostika vírusov ohrozujúcich produkciu rajčiaka jedlého na Slovensku“ - koordinačné pracovisko: NPPC - VÚRV Piešťany (OABG); spoluriešiteľské pracoviská: Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav Bratislava; Žilinská Univerzita v Žiline - Výskumný ústav vysokohorskej biológie Tatranská Javorina; Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta prírodných vied (Katedra biotechnológií); koordinátor: Ing. Jozef Gubiš, PhD. (gubis(at)vurv.sk); doba riešenia: 1. 7. 2015 - 30. 6. 2019. Projekt sa člení na 9 vecných etáp, pričom VÚRV Piešťany sa podieľa na riešení všetkých 9 VE.

5. Projekt APVV-15-0098 „Pozitrónová emisná tomografia ako nástroj in vivo štúdia transportu vybraných látok v rastlinách“ (PETPLANT) - koordinačné pracovisko: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave; koordinátor: RNDr. Miroslav Horník, PhD.; doba riešenia: 1. 7. 2016 - 30. 6. 2020; charakter projektu: základný výskum. V rámci VÚRV Piešťany sa na riešení projektu podieľajú OABG a OPS (zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Mgr. Marcela Gubišová, PhD. - gubisova(at)vurv.sk); ďalšie spoluriešiteľské pracoviská: žiadne. Projekt sa člení na 6 vecných, resp. časových etáp (VE), VÚRV Piešťany samostatne rieši VE 02 a podieľa sa na riešení VE 05 a 06.

6. Projekt APVV-15-0156 „Genomická selekcia obilnín na suchovzdornosť“ (DROMICS) - koordinačné pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky; koordinátor: doc. RNDr. Miroslav Švec, CSc.; doba riešenia: 1. 7. 2016 - 30. 6. 2020; charakter projektu: aplikovaný výskum. V rámci VÚRV Piešťany sa na riešení projektu podieľajú Génová banka SR Piešťany a OABG (zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. - hauptvogel(at)vurv.sk); ďalšie spoluriešiteľské pracovisko: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra genetiky a šľachtenia rastlín. Projekt sa člení na 5 vecných, resp. časových etáp.

7. Projekt APVV-15-0160 Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovenim biodiverzity (BIOSOIL) - koordinačné pracovisko: Ústav hydrológie (ÚH) SAV Bratislava; koordinátor: Ing. Ľubomír Lichner, DrSc.; ďalšie spoluriešiteľské pracoviská: NPPC  - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava (RNDr. Beáta Houšková, CSc. - zodpovedná riešiteľka za NPPC ako celok) a VÚRV Piešťany a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva; doba riešenia: 1. 7. 2016 - 30. 6. 2020; charakter projektu: základný výskum. V rámci VÚRV Piešťany sa na riešení projektu podieľa OPS (zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Ing. Rastislav Bušo, PhD. - buso(at)vurv.sk). Projekt sa člení na 3 vecné, resp. časové etapy (VE), VÚRV Piešťany sa podieľa na riešení všetkých 3 VE.

8. Projekt APVV-15-0721 „Inovatívne fenomické prístupy hodnotenia genetických zdrojov pšenice pre zlepšovanie produkcie a adaptability na klimatické extrémy“ (INTOGEN) - koordinačné pracovisko: Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra fyziológie rastlín; koordinátor: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.; doba riešenia: 1. 7. 2016 - 30. 6. 2020; charakter projektu: základný výskum. V rámci VÚRV Piešťany sa na riešení projektu podieľa Génová banka SR Piešťany (zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. - hauptvogel(at)vurv.sk); ďalšie spoluriešiteľské pracoviská: žiadne. Projekt sa člení na 4 vecné, resp. časové etapy (VE).

 

 

 

SLOVAK / ENGLISH