MEDZINÁRODNÉ VEDECKO-TECHNICKÉ PROJEKTY RIEŠENÉ V ROKU 2017 ZA ÚČASTI PRACOVÍSK VÚRV PIEŠŤANY

1. Inovácie a využitie vybraných druhov rastlín pre udržateľný rozvoj poľnohospodárstva v suchých podmienkach Číny a Slovenska - projekt slovensko-čínskej medzivládnej vedecko-technickej spolupráce (M-VTS) č. SK-CN-2015-0008; koordinačné pracovisko za NPPC: VÚRV Piešťany (na riešení projektu sa podieľa GB SR a OABG); zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. (hauptvogel(at)vurv.sk); doba riešenia: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017; spolupracujúce pracovisko v Čínskej ľudovej republike: Hebei Academy of Agricultural and Forestry Sciences - Dry Farming Institute Hengshui City; spolupracujúce pracoviská v SR: Katedra fyziológie rastlín FAPZ SPU Nitra a Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV Nitra.

2. Hodnotenie pšenice na abiotické stresy i technologickú kvalitu a jej využitie z pohľadu globálnych klimatických zmien - projekt slovensko-čínskej M-VTS č. SK-CN-2015-0018; koordinačné pracovisko za NPPC: VÚRV Piešťany (OABG); zodpovedný riešiteľ: Ing. Edita Gregová, PhD. (gregova(at)vurv.sk); doba riešenia: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017; spolupracujúce pracovisko v Čínskej ľudovej republike: Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences (Ústav genetiky a experimentálnej biológie Čínskej akadémie vied) Beijing.

3. „Hodnotenie, selekcia a výmena genotypov jačmeňa siateho s pridanou hodnotou pre rôzne šľachtiteľské ciele v agroekologických podmienkach Slovenskej republiky a Bulharskej republiky - projekt slovensko-bulharskej M-VTS č. SK-BG-2013-0013; koordinačné pracovisko za NPPC: VÚRV Piešťany (na riešení projektu sa podieľajú Génová banka SR a OPS); zodpovedný riešiteľ: Ing. Michaela Benková, PhD. (benkova(at)vurv.sk); doba riešenia: 4. 5. 2016 - 31. 12. 2017; spolupracujúce pracovisko v Bulharskej republike: Institute of Agriculture Karnobat.

4. Projekt zadaný Bioversity International - ECPGR Rím „Identification and updating data of eligible AEGIS accessions in both wheat and rye species“ (Identifikacia a aktualizácia údajov oprávnených AEGIS vzoriek druhov pšeníc a raže) - projekt mnohostrannej spolupráce riešený pod koordináciou Dr. Francoisa Balfouriera, Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) Clermont-Ferrand, Francúzsko; doba riešenia: 09/2016 - 12/2017; riešiteľské pracovisko za NPPC: VÚRV Piešťany - GB SR; zodpovedný riešiteľ za VÚRV: Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. (hauptvogel(at)vurv.sk); na riešení projektu participuje 12 výskumných pracovísk, členov Bioversity International z 11 štátov. Pracovná skupina ECPGR pre pšenice rieši problematiku genetických pšenice a raže.

SLOVAK / ENGLISH