ÚLOHY V RÁMCI ODBORNEJ POMOCI PRE MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR - krátkodobé aktuálne úlohy zadané len na rok 2017 (doba riešenia: 1/2017 - 12/2017) s možnosťou predĺženia i na ďalšie roky.

1. „Monitoring kvalitatívnych parametrov pšenice letnej dopestovanej v Slovenskej republike“ - koordinačné a riešiteľské pracovisko: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (ďalej NPPC) - Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany (Odbor pestovateľských systémov - OPS); koordinátor: Ing. Soňa Gavurníková, PhD.  (gavurnikova(at)vurv.sk). Úloha sa z vecného aspektu ďalej nečlení.

2.Prevádzka Génovej banky Slovenskej republiky“ - koordinačné pracovisko: NPPC - VÚRV Piešťany (Génová banka SR - GB SR), na riešení úlohy sa podieľajú aj Odbor aplikovanej biológie a genetiky (OABG) a Výskumno-šľachtiteľské stanice (VŠS) VÚRV Vígľaš - Pstruša a Malý Šariš; koordinátor: doc. Ing. Daniela Benediková, PhD. (benedikova(at)vurv.sk). Úloha sa člení na 3 čiastkové úlohy so 6 vecnými etapami.

3.Možnosti ochrany repky olejnej dostupnými prípravkami na ochranu rastlín - koordinačné a riešiteľské pracovisko: NPPC - VÚRV Piešťany (Odbor pestovateľských systémov); koordinátor: RNDr. Ľubica Malovcová (malovcova(at)vurv.sk). Úloha sa z vecného aspektu ďalej nečlení.

4. „Tvorba nových partnerstiev a budovanie kapacít pre zvyšovanie konkurencieschopnosti v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve a ochrana agrobiodiverzity“ - koordinačné pracovisko: NPPC - VÚRV Piešťany (na riešení úlohy sa za VÚRV podieľajú GB SR, OABG, OPS, VŠS Vígľaš - Pstruša a Malý Šariš a Výskumné pracovisko VÚRV Borovce a za NPPC aj Výskumný ústav agroekológie Michalovce); koordinátor: Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. (hauptvogel(at)vurv.sk). Úloha sa z vecného aspektu člení na 3 vecné etapy.

SLOVAK / ENGLISH