Odbor pestovateľských systémov

Stacionárny poľný pokus v Borovciach
Osevné postupy so 40, 60 a 80%-ným zastúpením obilnín
Dostatočný input organickej hmoty do pôdy je základom udržania pôdnej úrodnosti 
Sledovanie kvality prostredia v rôznych agroekosystémoch
Stacionárny poľný pokus v Borovciach
Osevné postupy so 40, 60 a 80%-ným zastúpením obilnín
Dostatočný input organickej hmoty do pôdy je základom udržania pôdnej úrodnosti 
Sledovanie kvality prostredia v rôznych agroekosystémoch
Stacionárny poľný pokus v Borovciach
Osevné postupy so 40, 60 a 80%-ným zastúpením obilnín
Dostatočný input organickej hmoty do pôdy je základom udržania pôdnej úrodnosti 
Sledovanie kvality prostredia v rôznych agroekosystémoch
Stacionárny poľný pokus v Borovciach
Osevné postupy so 40, 60 a 80%-ným zastúpením obilnín
Dostatočný input organickej hmoty do pôdy je základom udržania pôdnej úrodnosti 
Sledovanie kvality prostredia v rôznych agroekosystémoch
Stacionárny poľný pokus v Borovciach
Osevné postupy so 40, 60 a 80%-ným zastúpením obilnín
Dostatočný input organickej hmoty do pôdy je základom udržania pôdnej úrodnosti 
Sledovanie kvality prostredia v rôznych agroekosystémoch
Stacionárny poľný pokus v Borovciach
Osevné postupy so 40, 60 a 80%-ným zastúpením obilnín
Dostatočný input organickej hmoty do pôdy je základom udržania pôdnej úrodnosti 
Sledovanie kvality prostredia v rôznych agroekosystémoch
Stacionárny poľný pokus v Borovciach
Osevné postupy so 40, 60 a 80%-ným zastúpením obilnín
Dostatočný input organickej hmoty do pôdy je základom udržania pôdnej úrodnosti 
Sledovanie kvality prostredia v rôznych agroekosystémoch

Cieľom výskumu Odboru pestovateľských systémov (ďalej OPS) je vytvorenie efektívnych pestovateľských technológií poľných plodín, ktoré budú vyhovovať súčasným produkčným, environmentálnym a ekonomickým požiadavkám. V súlade s tým sa v rámci technologického výskumu činnosť vedeckých a výskumných pracovníkov OPS zameriava na:

·      Inovácie pestovateľských technológií poľných plodín:

o   pšenica letná f. ozimná;

o   jačmeň siaty jarný;

o   jačmeň siaty ozimný;

o   ovos siaty;

o   kukurica siata na zrno i siláž;

o   kapusta repková pravá f. ozimná;

o   slnečnica ročná;

o   sója fazuľová;

o   hrach siaty;

o   repa cukrová;

o   ľuľok zemiakový.

·      V rámci technológií týchto plodín sú skúmané:

o   rôzne spôsoby a technológie zakladania porastov;

o   analýzy výživného stavu porastov - optimalizácia výživa a hnojenia;

o   analýzy zdravotného stavu porastov -  optimalizácia aplikácie pesticídov;

o   ekologizácia rastlinnej výroby aplikáciou pôdnych podporných látok a biostimulátorov;

o   vplyv skúmaných ukazovateľov na úrodu, úrodotvorné prvky ako aj na kvalitu produkcie;

o   ekonomická efektívnosť navrhovaných opatrení.

·      Problematiku zaraďovania plodín v osevných postupoch a elimináciu rizík súvisiacich s narušovaním optimálnych osevných postupov.

·      Problematiku technológií spracovania (obrábania) pôdy.

·      Využívanie konvenčnej, minimalizačnej a redukovaných technológií.

·      Význam, výhody a nevýhody jednotlivých technológií.

·      Analýzu vplyvu technológií na:

o   parametre pôdy a pôdneho prostredia;

o   výživu porastov a výživný stav porastov;  

o   zdravotný stav a ošetrovanie porastov;   

o   úrodu a úrodotvorné prvky;  

o   ekonomické aspekty skúmaných technológií. 

            Prenos poznatkov do praxe sa uskutočňuje terénnym poradenstvom (najmä v oblasti ochrany rastlín), formou prednášok, publikácií, organizovaním seminárov, dní poľa, workshopov a konferencií. Pracovníci odboru sa aktívne zúčastňujú na príprave koncepčných a legislatívnych materiálov pre MPRV SR. Činnosť odboru sa ďalej zameriava i na spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami za účelom prípravy projektov.

 

Poradenstvo a služby pre prax sú realizované v nasledovných oblastiach:

 

Individuálne poradenstvo:

·      konzultácie vzniknutého problému v priebehu vegetácie;

·      rozbor prineseného materiálu (vzorky rastlinného materiálu s následnou diagnostikáciou problému).

Terénne poradenstvo:

·      konkrétne riešenia vzniknutých problémov na porastoch obilnín, olejnín, kukurici;

·      oblasti záujmu - diagnostika škodlivého činiteľa alebo abiotických stresových faktorov, odporúčanie pesticídnej ochrany, prípadne výživových doplnkov.

Technológie pestovania plodín:

·      zakladanie porastov, výživa, ochrana, efektívnosť pestovania;

·      pestovateľské technológie plodín (pšenica letná f. ozimná, jačmeň siaty jarný, kukurica siata, kapusta repková pravá f. ozimná, slnečnica ročná, repa cukrová, zemiaky, ovos siaty, hrach siaty, sója fazuľová, tritikale);

·      pestovateľské technológie plodín pre energetické účely (ozdobnica čínska, sida obojpohlavná);

·      stabilizácia a zvyšovanie úrody obilnín vhodnými systémami výživy plodín;

·      využitie organických hnojív získaných recykláciou odpadov.

Poradenstvo v oblasti osevných postupov:

·      vplyv osevných postupov na fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy;

·      vplyv osevných postupov na pôdnu mikrobiálnu diverzitu;

·      vzťahy medzi osevnými postupmi a kvalitou zrna obilnín;

·      vplyv osevných postupov na aktuálnu zaburinenosť poľných plodín;

·      cielená ochrana plodín voči burinám.

Poradenstvo v oblasti rôznych spôsobov zakladania porastov:

·      technológie obrábania pôdy (význam, spôsoby, výhody, nevýhody, ekonomika);

·      ponuka služieb v oblasti sledovania zhutnenia pôdy (meranie penetrometrického odporu pôdy), odporúčania v oblasti eliminácie zhutnenia.

 Možnosť realizácie poľných experimentov:

·      firemné odrodové a vývojové pokusy (pesticídy, hnojivá, stimulátory) pre plodiny pšenica letná f. ozimná, f. jarná,  jačmeň siaty ozimný, jarný, kukurica siata, kapusta repková pravá f. ozimná, jarná, slnečnica ročná, sója fazuľová a iné;

·      registračné pokusy (vykonávané na základe vydaných GEP certifikátov):

o   obilniny (fungicídy, herbicídy, moridlá, defolianty, desikanty, fytotoxicita - herbicídy, defolianty, desikanty);

o   olejniny (fungicídy, herbicídy, moridlá, defolianty, desikanty, fytotoxicita - herbicídy, defolianty, desikanty);

o   kukurica (herbicídy, defolianty, desikanty, fytotoxicita - herbicídy, defolianty, desikanty);

·      geneticky modifikované plodiny (herbicídy, defolianty, desikanty, fytotoxicita - herbicídy, defolianty, desikanty).

 Možnosti vzdelávania formou:

·      seminárov;

·      konferencií (aj v spolupráci s chemickými a osivárskymi firmami);

·      dní poľa;

·      workshopov;

·      podujatí pre odbornú i laickú verejnosť.

             Súčasťou odboru sú aj Laboratórium chemických analýz rastlinného materiálu, pôd a vody (ďalej Agrochemické laboratórium) a Laboratórium kvality pšenice. Agrochemické laboratórium vykonáva chemické rozbory a iné služby zamerané na analýzy rastlinného materiálu, pôd a vody, využívajúc aplikačné možnosti atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS), Dumasovej metódy (stanovenie uhlíka, dusíka a síry) a kapilárnej izotachoforézy pre potreby v súčasnosti riešených úloh, ale i so zreteľom na perspektívne zameranie ústavu. Laboratórium vykonáva pre potreby riešiteľov ústavu i záujemcov z praxe nasledovné analýzy:

·      rastlinný materiál - stanovenie N, C, S (Dumasova metóda); stanovenie Mg, K (AAS); P (spektrofotometricky); stanovenie popola; stanovenie vlákniny; stanovenie vybraných kationov a anionov izotachoforeticky;

·      pôda - stanovenie pH v KCl alebo CaCl2 extrakte; stanovenie celkového N; stanovenie organickej hmoty; stanovenie oxidovateľného C; stanovenie P, K, Ca, Mg (AAS v extrakte Mehlich II, Mehlich III alebo 0.01 M CaCl2); stanovenie amoniakálneho dusíka; stanovenie nitrátov, síranov a fosforečnonov izotachoforeticky; stanovenie sušiny;

·      voda - stanovenie obsahu celkového dusíka a dusičnanov.

             Agrochemické laboratórium je ďalej zamerané na problematiku biologicky aktívnych a funkčných zložiek rastlín (obilniny, olejniny) s významnou pridanou hodnotou vo výžive a zdraví. Zaoberá sa stanovením obsahu celkovej potravinovej vlákniny v primárnych potravinových zdrojoch enzymaticko-gravimetrickou metódou Total dietary fibre assay procedure (Megazyme International Ireland Limited) a jej rozpustnej zložky (1-3)(1-4)-β-D-glukánu metódou Mixed-linkage Beta-glucan assay procedure (Megazyme International Ireland Limited) a stanovením obsahu (1-3)-β-glukánov, (1-3)(1-6)-β-glukánu a α-glukánu v hubových a kvasinkových matriciach metódou Mushroom and yeast beta-glucan assay procedure (Megazyme International Ireland Limited). Riešiteľské aktivity laboratória sú smerované i k využitiu plynovej a tenkovrstvovej chromatografie pri štúdiu lipidov a ich jednotlivých zložiek v obilninách a olejninách, využitiu vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie pri štúdiu biologicky aktívnych látok (fytochemikálie) v pšenici.

             Laboratórium kvality pšenice vykonáva rozbory pšenice pre potreby riešiteľov ústavu a záujemcov z praxe. V laboratóriu sa stanovujú nasledovné ukazovatele podľa príslušných noriem: objemová hmotnosť (STN 46 1011-5), obsah vody (STN ISO 712), obsah celkového popola (STN ISO 2171), obsah mokrého lepku (STN 46 1011-9), gluten index (ICC No. 155), sedimentačný index podľa Zelenyho (STN ISO 5529), číslo poklesu (STN ISO 3093), farinografické ukazovatele (ICC No. 115/1), pekárenský pokus (PN-01/07).

SLOVAK / ENGLISH