Tlačoviny

  • vydávanie odbornej literatúry
  • vydávanie vedeckého recenzovaného štvrťročníka „AGRICULTURE (Poľnohospodárstvo)“
  • vydávanie informačného spravodajcu o činnosti Národného programu ochrany genetických zdrojov rastlín „Genofond“
  • vydávanie inštruktážnych listoviek
  • vedecké, odborné články

Metodická príručka - Transformácia pšenice

Huby ako pôvodcovia ochorenia rastlín

SLOVAK / ENGLISH