VURVAbout the meeting

V dňoch 18. až 20. októbra 2016 sa konala v Piešťanoch medzinárodná vedecká konferencia na tému “Sustainable utilization of plant genetic resources for agriculture and food”. Konferenciu organizovalo NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Génová banka SR pri príležitosti 20 výročia jej otvorenia.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili zástupcovia z MPRV SR, generálny riaditeľ sekcie pre poľnohospodárstvo Ing. Štefan Ryba, PhD., hlavný štátny radca Dr. Ing. Elena Glvačová, zástupca FAO Regionálneho úradu pre Európu a Strednú Áziu Dr. Avetik Nersisyan a zástupca generálnej riaditeľky NPPC doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.
Pozvanie prijali aj bývalí pracovníci VÚRV Piešťany Ing. Július Rychtárik DrSc., a Ing. Severín Kubinec, PhD., ktorí sa pred 20-timi rokmi sa zaslúžili o výstavbu Génovej banky SR.
Na konferencii sa zúčastnilo 58 významných vedeckých a výskumných pracovníkov z 16-tich krajín: Izrael, Maďarsko, Česká republika, Srbsko, Rakúsko, Arménsko, Poľsko, Maroko, Moldavsko, Gruzínsko, Turecko, Bielorusko, Španielsko, Lotyšsko, Litva a Slovenská republika. V rámci programu bolo prednesených 26 prednášok, týkajúcich sa hodnotenia genetických zdrojov, ich uchovávania a trvalo udržateľného využitia v poľnohospodárstve a vo výžive. V posterovej sekcii bolo vystavených 26 posterových prezentácií, ktoré sa zaoberali nielen problematikou obilnín, krmovín, strukovín, ale i liečivých a aromatických rastlín, viničom, ovocných druhov a mnohých iných. Z prednášok a posterových prezentácií bola publikovaná kniha abstraktov.

 

Fotografie

Book of abstracts

Webová stránka konferencie: www.vurv.sk/conference